Til indhold

Ferie - særligt for privatansatte

Læs, hvilke særlige regler der gælder for dig.

Ferie - hvis du er gået ned i løn

Hvis du indgår en aftale med arbejdsgiver, hvor du har accepteret at gå ned i løn, og du i løbet af perioden med nedsat løn skal holde ferie med løn, så vil det være den fast påregnelige løn på ferietidspunktet, som lægges til grund for, hvad der skal udbetales af løn, når du afholder ferien.

Ferie - hvis du er gået ned i tid

Hvis du har optjent ferie i optjeningsåret 1. januar 2019 til 31. august 2019 til brug efter 1. maj 2020, og du går ned i arbejdstid 20 procent eller mere i forhold til optjeningsåret, reguleres lønnen under ferien forholdsmæssigt.

Eksempel:
1. juni 2020 går du fra 37 til 18,50 timer om ugen, men i optjeningsåret har du arbejdet de fulde 37 timer. Din arbejdstid har ændret sig med 50 procent, hvilket er mere end 20 procent. Derfor har du ret til en løn under ferie, der svarer til den gennemsnitlige arbejdstid i optjeningsåret, som var på 37 timer. Selvom du nu arbejder på halv tid, vil du derfor skulle have udbetalt fuld løn på ferietidspunktet.

Ferie - hvis du er blevet afskediget

Vi oplever situationer, hvor DM's medlemmer bliver afskediget, og arbejdsgiver varsler ferien til afholdelse i opsigelsesperioden.
Arbejdsgiver kan godt varsle ferie til afholdelse i en opsigelsesperiode, hvis ferielovens varslingsregler er overholdt. Det vil sige, at hovedferien på min. 15 dage skal varsles med 3 måneder, inden ferien afholdes, og restferien på maks. 14 dage skal varsles med 1 måned, inden den afholdes.

Hvis helt særlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn gør sig gældende, kan arbejdsgiver ændre tidligere fastsat ferie. I sådanne tilfælde skal medarbejderen have erstatning for et eventuelt økonomisk tab i forbindelse med ændringen.

Jeg er sendt hjem fra arbejde som en del af regeringens hjælpepakke vedr. lønkompensation og min arbejdsgiver siger, at jeg skal holde fem feriedage, men jeg har brugt al min ferie?

Ja, hvis den virksomhed, du er ansat i, gør brug af regeringens hjælpepakke vedr. lønkompensation, skal du i tilknytning til din kompensationsperiode bruge ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage. Hvis du ikke har ferie eller afspadsering svarende til fem dage, så kan du aftale med din arbejdsgiver, at du holder tjenestefrihed uden løn eller anvender forskudsferie i op til fem dage.

Såfremt kompensationsperioden ikke løber de fulde tre måneder beregnes de 5 dages ferie eller afspadsering som en forholdsmæssig andel af den faktiske periode i forhold til de tre måneder. Det betyder eksempelvis, at såfremt du er hjemsendt 2 måneder, skal du afholde 3,33 dages ferie eller anden betalt frihed. Hvis du er hjemsendt i 1 måned, skal du holde 1,67 dage. Hvorvidt du har mulighed for at supplere ferie på mindre end en dag med eksempelvis afspadsering, beror på aftale med din arbejdsgiver.  

Hjælpepakkerne er forlænget fra 9. juli til 29. august. I den perioden kan arbejdsgiver varsle 15 dages ferie med forkortet varsel. Har du ikke ferie til gode, kan du blive tilsagt til at arbejde i de 15 dage, da virksomheden ikke modtager lønkompensation svarende til 15 almindelig arbejdsdage.

Læs mere om lønkompensation til privatansatte

Min planlagte ferie til udlandet er blevet aflyst af rejsebureauet, så jeg kommer ikke afsted. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg holder ferie i den aftalte periode, eller har jeg ret til at udskyde min ferie?

Din arbejdsgiver kan godt fastholde, at du har ferie på det aftalte tidspunkt, så du kan kun udskyde din ferie, hvis I kan blive enige om det.

Jeg har allerede planlagt min ferie og købt en rejse i slutningen af august. Nu pålægger min arbejdsgiver mig at afholde ferie med forkortet varsel. Kan han det?

Situationen for din arbejdsgiver skal være uforudsigelig og have væsentlige upåregnelige driftsmæssige konsekvenser for din arbejdsgiver, før han kan kræve, at du skal holde din ferie nu og aflyse din planlagte ferie. Pga. af corona befinder vi os i øjeblikket i en uforudsigelig og upåregnelig situation, men ændringen af ferien skal alligevel bero på en saglig vurdering.

DM anbefaler derfor, at det undersøges, om arbejdet i stedet kan tilrettelægges, så det ikke bliver nødvendigt at ændre din ferie. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du kompenseres økonomisk for det tab, du har lidt ved ikke at kunne afholde din planlagte ferie.

Jeg er lige påbegyndt min ferie, men nu har min arbejdsgiver ringet og bedt mig om at aflyse resten af ferien. Kan hun det?

Nej, der kan ikke ændres i allerede påbegyndt ferie.

Jeg er ansat i en privat virksomhed uden overenskomst, men efter funktionærloven. Der er ikke fastsat varsler i min kontrakt eller i personalehåndbogen. Min arbejdsgiver har pålagt at afholde alle mine feriefridage inden for en uge. Kan hun det?

Ja, det kan din arbejdsgiver godt, hvis det ikke konkret er aftalt, hvordan feriefridage afholdes.

Jeg er overenskomstansat i en privat virksomhed, hvor vi følger de statslige regler for afvikling af feriefridage. Kan min arbejdsgiver varsle feriefridage med forkortet varsel?

Ja, det kan arbejdsgiver, hvis ikke I inden 1. januar 2020 har aftalt, hvornår feriedagene skal holdes.

Under helt usædvanlige og upåregnelige situationer, som spredningen af coronavirus må antages at være, kan din arbejdsgiver med grundlag i en saglig begrundelse pålægge dig at holde feriefridage med et varsel på ned til 1 dag før, at afvikling af feriefridagene skal påbegyndes.

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du har spørgsmål til ferie i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM