Til indhold

Aftale om dagpenge til forældre der passer hjemsendte børn

Folketinget vedtog 29. september 2020 en ændring af barselsloven, som betyder at forældre med børn til og med 13 år kan have ret til kompensation på niveau med barselsdagpenge.

Folketinget har vedtaget lov om midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af COVID-19.

Ordningen omfatter forældre til børn, der som følge af et konkret COVID-19 smittetilfælde på skolen eller institutionen hjemsendes som nære kontakter efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne uden selv nødvendigvis at have symptomer på COVID-19, samt forældre til børn der er konstateret smittet med COVID-19.

Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år. Der tildeles op til 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder. Dagpengene udbetales for hele arbejdsdagen hos den pågældende arbejdsgiver.

Der kan kun gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag. De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.

Ordningen omfatter alene lønmodtagere i ansættelse. Hvis forældrene bor sammen, og begge er lønmodtagere, er det en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage eller afspadsering, de kan bruge til pasning af barnet.

Hvis der er tale om et barn, der er konstateret smittet med COVID-19, skal forældrene desuden have brugt barnets 1. og 2. sygedag. Der er ikke hermed taget stilling til, om der er ret til barnets 1. og 2. sygedag, hvis der ikke er konstateret smitte. Det er derudover en betingelse, at der ikke udbetales løn for samme dag eller holdes ferie.

Forældrene skal fremlægge dokumentation for, at skolen eller institutionen som følge af et konkret smittetilfælde har sendt barnet hjem. Datoen for hjemsendelsen skal fremgå. Hvis dagene skal bruges, fordi barnet er konstateret smittet med COVID-19, skal der fremlægges dokumentation for positiv test. Forældrene skal desuden på tro og love oplyse sidste dag i hjemsendelsen/sygdommen og erklære, at de ikke modtager fx løn for de ansøgte dage.

Såfremt begge forældre er lønmodtagere og deler bopæl, skal der fremlægges erklæring fra begge forældres arbejdsgivere om, at forældrene ikke har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har ubrugte omsorgsdage eller afspadsering, som de kan bruge, samt eventuelt barnets 1. og 2. sygedag ved smitte, samt at der ikke udbetales løn eller andet til den forælder, der bliver hjemme, for de dage, der ansøges om ydelse for.

Hvis forældrene ikke deler bopæl, skal der alene fremlægges tro- og loveerklæring fra arbejdsgiveren til den forælder, der ansøger. Arbejdsgiver skal melde fraværet ind via Nemrefusion. Med ordningen indføres ikke en ret til fravær eller en ret til løn under fraværet. Med ordningen ændres der i øvrigt ikke på gældende regler eller aftaler om ret til fravær eller ret til løn under fravær. Barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiver, idet der ikke er ret til ydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiveren.

Ordningen gælder for fraværsdage fra lovforslagets vedtagelse til 31. marts 2021.