Til indhold

Coronapas, test og vaccinationer - Smitterisiko på arbejdspladsen

DM
© Lasse Martinussen

Er du bekymret for, om du bliver udsat for smitterisiko på din arbejdsplads? Kan du pålægges at lade dig teste og vaccinere? Få svar på de mest stillede spørgsmål om smitterisiko.

Kan min arbejdsgiver bede mig om at fremvise coronapas ?

Ja det kan din arbejdsgiver godt.

Med henvisning til den stigende smittespredning af COVID-19, har Folketinget vedtaget en lov, der bl.a. giver din arbejdsgiver adgang til at pålægge dig at fremvise coronapas og lade dig teste.

Formålet er at sikre, at du og dine kolleger trygt kan gå på arbejde, idet der på arbejdspladserne hurtigt og effektivt kan skabes en tryghed omkring smittesituationen, ligesom eventuel smitte blandt ansatte hurtigt kan bremses.

Loven træder i kraft 26. november 2021.

Så længe COVID-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom i medfør epidemiloven, kan din arbejdsgiver pålægge dig at vise coronapas. Definitionen på et coronapas følger den til enhver tid gældende definition i epidemiloven.

Muligheden for at stille krav om coronapas gælder, hvad enten du er ansat i det private eller i det offentlige, men det forudsætter at din arbejdsgiver:

 1. Skriftligt informerer dig om, at du pålægges at fremvise coronapas.
 2. Informerer om begrundelse for kravet. Det fremgår af lovforslaget, at det vil være en tilstrækkelig begrundelse, at COVID-19 er en samfundskritisk sygdom.
 3. Informerer tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalget eller arbejdsmiljørepræsentanter i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen og de kollektive overenskomster.

Kan min arbejdsgiver kræve at jeg bliver testet for COVID-19?

Din arbejdsgiver kan ligeledes med henvisning til loven pålægge dig hurtigst muligt at blive testet for COVID-19, og at du oplyser om resultatet af testen. Din arbejdsgiver kan yderligere pålægge dig at dokumentere testresultatet, samt oplyse om hvornår testen er foretaget.

I forbindelse med pålæg om test skal din arbejdsgiver:

 1. Skriftligt informere de ansatte om, at de pålægges testning.
 2. Informere om begrundelsen for kravet. Der må være en saglig begrundelse under hensyn til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn. De almindelige principper for ledelsesretten gælder, hvorfor pålægget om test må tjene et konkret formål, være proportionelt og ikke til unødig ulempe for den ansatte. En arbejdsgiver, der pålægger test på baggrund af relevante myndigheders anbefalinger, vil kunne gå ud fra at saglighedskravet er opfyldt.
 3. Sørge for at testen så vidt muligt gennemføres i den ansattes arbejdstid. Såfremt det ikke er muligt, må arbejdsgiver kompensere medarbejderen økonomisk for den tid, der bliver brugt på det, så den ansatte holdes økonomisk skadesløs.
 4. Sikre at den pålagte test gennemføres på betryggende måde.
 5. Informere tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalget eller arbejdsmiljørepræsentanter i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen og de kollektive overenskomster.

Din arbejdsgiver kan derudover pålægge dig hurtigst muligt at oplyse om en positiv coronatest.

Hvis din arbejdsgiver enten ikke har en saglig begrundelse for at pålægge den ansatte coronatesten, eller hvis testningen ikke gennemføres på en betryggende måde, kan du tilkendes en godtgørelse.

Konsekvenser af manglende overholdelse

Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke efterkommer pålægget om enten fremvisning af coronapas, testning eller oplysning om positiv test, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Din arbejdsgiver skal dog skriftligt oplyse dig om, at en manglende efterlevelse kan medføre sanktioner. Det følger af lovforslaget, at sanktionerne vil følge de gældende rammer for ansættelsesforholdet, og at der fx kan være tale om en påtale, advarsel, hjemsendelse uden løn eller afskedigelse.

Læs lovforslaget:
Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at blive vaccineret?

Din arbejdsgiver kan, som udgangspunkt, ikke kræve at du lader dig vaccinere. Hvis du er kontoransat, er der ikke lovhjemmel til at stille krav om vaccination for, at du kan møde ind på arbejdspladsen, da vaccination ikke er en forudsætning for, at du kan udføre dit arbejde.

Det kan dog ikke afvises, at der kan være særlige situationer, hvor din arbejdsgiver med rette kan bede dig om at lade dig vaccinere, hvis udførelsen af arbejdet er umulig uden en vaccination. Det kan fx være, hvis du skal udsendes til et land, hvor indrejse kræver vaccination. Det vil dog være en betingelse, at det forinden er undersøgt om du kan omplaceres til andet arbejde. Men hvis der ikke er andet arbejde, som du kan sættes til, så kan du risikere at din arbejdsgiver stiller vaccination som et krav for din fortsatte ansættelse.

Om du kan blive pålagt at lade dig vaccinere vil således bero på de helt konkrete omstændigheder, herunder mulighederne for omplacering til arbejde, hvor du fx ikke er i direkte kontakt med fx personer i de særlige risikogrupper eller fx en intensivafdeling med COVID-19-positive.

Kontakt DM hvis du – mod din egen vilje – bliver bedt om at lade dig vaccinere.

Kan jeg nægte at møde på arbejde på grund af frygten for smittefare?

Nej, det kan du i udgangspunktet ikke, heller ikke hvis du er i gravid eller i en særlig risikogruppe, men vi opfordrer til, at du tager en snak med arbejdsgiver og taler om dine bekymringer og muligheder. Du kan også kontakte din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, som kan tage dialogen på et mere overordnet niveau. Fx, hvis der er et behov for, at ledelsen kommunikerer bredt ud til medarbejderne.

Læs mere om forholdene for gravide og personer som er i øget risiko

Hvordan forholder jeg mig, hvis en kollega er smittet eller formodet smittet med COVID-19?

Din arbejdsgiver skal sikre, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Din arbejdsgiver har også et ansvar for løbende at kortlægge, om der er risiko for, at du og dine kollegaer kan blive udsat for smitte med COVID-19 (coronavirus) i forbindelse med arbejde.

Hvis der er risiko for smitte med COVID-19, skal din arbejdsgiver iværksætte foranstaltninger, der forebygger smitterisikoen så effektivt som muligt, herunder fx gennem tilrettelæggelse af arbejdet, og ved at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om at mindske smitten.

Hvis en kollega har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19, bør han/hun ikke møde på arbejde. Umiddelbart efter identifikation af sygdom bør der ske rengøring af den syge kollegas arbejdsstation. Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt. Nedsat smags- og lugtesans er ikke et symptom, der hindrer tilbagevenden til arbejdspladsen.

Som kollega til en ansat der er smittet eller formodet smittet kan du dele eventuelle bekymringer med din chef, arbejdsmiljørepræsentant og kollegerne på arbejdspladsen med henblik på at få vished om, hvordan arbejdspladsen effektivt forebygger smitterisiko.

Er jeg i risiko for at være blevet smittet?

Sundhedsstyrelsen beder alle, der er testet positiv for COVID-19, om at kontakte de personer, de har været i nær kontakt med. De personer, der skal kontaktes kaldes ”nære kontakter”.

Følgende personer betragtes som ”nære kontakter” og er i særlig risiko for at være blevet smittet:

 • Personer, som bor sammen med en smittet
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (fx ved kram) med en smittet
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (fx er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (fx samtale med personen)
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

I de allerfleste arbejdssituationer vil kollegaer ikke have så tæt kontakt, at man betragtes som en ”nær kontakt”.

Du skal ikke selv vurdere, om du er en ”nær kontakt” til en påvist smittet kollega. Den smittede kollega, en pårørende til kollegaen eller en medarbejder fra Styrelsen for Patientsikkerhed vil tage kontakt til dig, hvis du er en ”nær kontakt” og dermed potentielt er smittet.

Skulle du ikke blive kontaktet og du alligevel i tvivl om, du kan være en ”nær kontakt”, kan du kontakte den fælles myndigheds hotline på 70 20 02 33 og få rådgivning herom.

Jeg er nær kontakt til en smittet. Skal jeg møde på arbejde eller gå i selvisolation?

Såfremt du er færdigvaccineret, anbefaler myndighederne, at du lader dig teste to gange. Du kan møde på arbejde på normal vis, hvis du ikke har symptomer. Har du symptomer, skal du ud over at lade dig teste gå i selvisolation efter myndighedernes anbefaling.

Hvis du ikke er færdigvaccineret, dvs. kun har fået ét stik eller slet ikke er påbegyndt vaccinationsprogrammet for COVID-19, skal du gå i selvisolation og lade dig teste to gange, uanset om du har symptomer eller ej.

Hvis du har været smittet med COVID-19 inden for 12 måneder, før du er nærkontakt, kan du møde på arbejde og skal kun gå i selvisolation, hvis du oplever symptomer. Du opfordres til at følge anbefalingen om test, medmindre det er under 12 uger siden, du fik taget en positiv test.

Skal jeg oplyse min arbejdsgiver, at jeg er smittet med COVID-19?

Ja, hvis der er saglige grunde til dette, kan du blive pålagt at blive testet og meddele resultatet af testen til din arbejdsgiver (se spørgsmål ovenfor om test).

I udgangspunktet må en arbejdsgiver dog ikke spørge om årsagen til dit sygefravær, og du har ikke pligt til at oplyse det. Det anbefales dog, at du oplyser over for arbejdsgiver, hvis du er syg med covid-19 eller har mistanke om det, da er en smitsom sygdom, der i værste fald kan få alvorlige konsekvenser.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Hold sig opdateret hos Sundhedsstyrelsen, som løbende opdaterer retningslinjerne for nære kontakter og anden kontakt.

Læs mere

Vejledende informationsmateriale

Læs også Arbejdstilsynets vejledende informationsmateriale om sikring af et godt og trygt arbejdsarbejdsmiljø i en tid med corona.

Læs mere

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Hvis du har bekymringer i forhold til karantæne eller coronasmitte på din arbejdsplads, kan du kontakte DM.

Kontakt DM