Til indhold

Forlængelse af aftale om arbejdsfordeling

Folketinget har forlænget ordningen om arbejdsfordeling på det private arbejdsmarked til at gælde i hele 2021.

Med arbejdsfordelingsordningen skal arbejdstiden sættes ned med en fast procentsats på min. 20 procent og maks. 50 procent i gennemsnit over en periode på 4 uger. Arbejdsgiveren betaler fortsat løn for de timer, som de ansatte arbejder, og de ansatte får supplerende dagpenge for de timer, de er hjemsendt. På områder med overenskomstdækning skal en videreførelse af en aftale om arbejdsfordeling ske efter aftale mellem overenskomstparterne.

Ferie under arbejdsdeling

En lønmodtager på midlertidig arbejdsfordeling anses for at arbejde på deltid, hvorfor ferien skal afspejle arbejdsugen. Der optjenes dog fortsat 2,08 dages ferie pr. måned.

Arbejdsgiver kan fortsat varsle ferie i henhold til ferieloven, men kan ikke isoleret set pålægge medarbejderen kun at holde ferie på de dage, hvor medarbejderen i øvrigt skulle arbejde. Øvrig ferie eller restferien på 2 uger, skal som udgangspunkt også afholdes i hele uger. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan den afholdes som enkeltdage, men kun til afholdelse på de dage medarbejderen alligevel skulle arbejde.

Kollektiv ferielukning under en arbejdsfordeling

Der kan holdes kollektiv ferielukning under en arbejdsfordeling, men ferielukningen afbryder eller forlænger ikke en arbejdsfordeling. En kollektiv ferie tæller ikke med i arbejdsfordelingen og forlænger således arbejdsfordelingen med varigheden af den kollektive ferielukning.

Løn eller dagpenge under ferie

Et medlem af en a-kasse optjener ret til feriedagpenge på baggrund af perioder, hvor medlemmet har fået udbetalt arbejdsløshedsdagpenge. Dette gælder også udbetalte dagpenge for ledige dage under en arbejdsfordeling.

Når et medlem arbejder på nedsat tid i en arbejdsfordeling og modtager supplerende dagpenge, vil pågældende derfor pr. måned både optjene 2,08 dag med betalt ferie efter ferieloven og dage med ret til feriedagpenge som følge af ledigheden. Den samlede optjening vil dermed udgøre mere end 2,08 dag om måneden. Det betyder dog ikke, at der samlet kan holdes mere end 2,08 dages ferie pr. måned.

Hvis medlemmet på opgørelsestidspunktet samlet har optjent ret til feriebetaling efter ferieloven og feriedagpenge, der udgør mere end det maksimale hele antal dage med ret til ferie efter ferieloven og dage med feriedagpenge, kan medlemmet få feriedagpenge, når pågældende har afholdt de optjente dage med feriebetaling efter ferieloven minus antallet af dage med feriedagpenge.

Det betyder, at medlemmet både vil have ret til feriebetaling og feriedagpenge for de samme dage, hvilket helt eller delvis opvejer, at feriebetalingen i forbindelse med arbejdsfordelingen (Kilde STAR).

Barselsorlov under arbejdsfordeling

En medarbejder vedkommende omfattet af arbejdsfordelingen, når pågældende vender tilbage fra barselsorlov, sygdom mm., medmindre den pågældende ikke ønsker at indgå i arbejdsfordelingen. Der henvises til den procedure for varsling af arbejdsfordelinger, der er fastsat i § 2 i lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af COVID-19.

Nyansatte

En nyansat medarbejder, der tiltræder under den midlertidige arbejdsfordeling, er omfattet af arbejdsfordelingen fra første dag i ansættelsen. Medarbejderen skal vedansættelsen høres og acceptere vilkårene for arbejdsfordelingen.

Medarbejdere ansat på nedsat tid

Medarbejdere, der er ansat på nedsat tid, skal under den midlertidige arbejdsfordeling have nedsat deres arbejdstid med samme procentsats som de fuldtidsansatte.

Er du medlem af en a-kasse

Samtidig er den maksimale dagpengesats sat op til 23.000 kroner pr. måned for en fuldtidsforsikret. Endelig fastfryses perioden med ret til dagpenge for alle, der har optjent ret til dagpenge.

Er du medlem af en a-kasse, men endnu ikke optjent dagpengeret

Er du medlem af en a-kasse, men endnu ikke optjent ret til dagpenge, kan du få ret til supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling, hvis du har indbetalt eller indbetaler a-kasse-bidrag på 2 måneders medlemskab bagudrettet pr. måned under en arbejdsfordeling, samt betaler det almindelige kontingent i perioden for arbejdsfordelingen. 

Er du ikke medlem af en a-kasse

Er du ikke medlem af en a-kasse får du adgang til supplerende dagpenge under den nye midlertidige ordning. Betingelsen er, at du ekstraordinært melder dig ind i en a-kasse og betaler 3 måneders medlemskab pr. måned, hvor du ønsker ret til supplerende dagpenge under den nye arbejdsfordelingsordning. Det dækker 2 måneders bagudrettet medlemskab pr. måned, samt almindeligt kontingent i perioden med supplerende dagpenge under arbejdsfordeling. Efter udløbet af den midlertidige ordning vil man ikke have ret til dagpenge. Virksomhederne bliver pålagt at betale tre dages dagpenge (G-dage) pr. mdr. pr. medarbejder i den periode, hvor de ansatte er hjemsendt og modtager dagpenge.

Fakta

 • En arbejdsfordeling efter den nye ordning skal anmeldes til jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden ligger, senest samtidig med at arbejdsfordelingen træder i kraft. Medarbejdere omfattet af arbejdsfordeling fritages for at registrere cv-oplysninger på Jobnet.
 • Det er muligt at forlænge en igangværende arbejdsfordeling, hvis der sendes en ny anmeldelse til jobcenteret senest samtidig med, at forlængelsen iværksættes.
 • Virksomheder, som ikke har benyttet arbejdsfordeling i 2020 kan blive omfattet i 2021.
 • Arbejdsfordelingen skal omfatte enten en virksomhed som helhed, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed i virksomheden. Det gælder både fuldtidsansatte og deltidsansatte. Dette krav anses også for opfyldt, selvom en eller flere ansatte deltager i uddannelse med løn under arbejdsfordelingen.
 • Arbejdsfordelingen skal indeholde en frigørelsesmulighed for de medlemmer, der er omfattet af ordningen, så det enkelte medlem uden varsel kan sige op for at overtage andet arbejde med en længere arbejdstid.
 • Ledighed i dage, hvor der ikke arbejdes, skal holdes som hele dage.
 • Det vil ikke være muligt for virksomheden at afskedige medarbejdere, af samme årsag, som har begrundet arbejdsfordelingen. I så fald vil grundlaget for udbetaling af supplerende dagpenge og dermed grundlaget for arbejdsfordelingen ophøre. Hvis en afskedigelse var varslet, før arbejdsfordelingen begyndte, vil det ikke have betydning for arbejdsfordelingen.
 • Det er muligt at udbetale dagpenge under arbejdsfordelingen, selv om der arbejdes mere end forudsat i den anmeldte arbejdsfordeling, hvis det skyldes et uforudset og kortvarigt behov for mere arbejdskraft. Vurderingen af, om betingelserne for arbejdsfordeling i denne situation fortsat er opfyldt, foretages af a-kasserne efter henvendelse fra medlemmet.
 • En lønmodtager med dagpengeret, der arbejder på nedsat tid som følge af arbejdsfordeling, indgår ikke i tidsbegrænsningen ved supplerende dagpenge. Det gælder både lønmodtagere med ret til supplerende dagpenge og lønmodtagere, der har opbrugt deres ret til supplerende dagpenge.
 • Der er ikke noget til hinder for, at en arbejdsfordeling kan afbrydes før tid.
 • A-kassen skal vurdere, om den enkelte medarbejder kan få supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen. A-kassen skal ikke godkende iværksættelsen af selve arbejdsfordelingen.

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du er bekymret for eller har spørgsmål til dit arbejdsliv i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM