Til indhold

Ændring af arbejdsopgaver og tjenestested for kommunalt ansatte

Aftale om gensidig fleksibilitet i alle landets kommuner.

Foranlediget af de restriktioner, der gælder i alle kommuner og er iværksat for at få brudt smittekæderne og stoppet udbredelsen af COVID-19, har KL og Forhandlingsfællesskabet besluttet på ny at indgå en aftale, som giver kommunerne mulighed at bede medarbejdere om at varetage andre opgaver, end de normalt udfører i deres daglige arbejde.

Med aftalen har kommunerne mulighed for at bede medarbejdere om at varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomstområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde.

Parterne er enige om, at varetagelse af opgaver uden for det normale arbejdsområde helst skal baseres på frivillighed. Og at det er afgørende med lokal dialog og indgåelse af lokale aftaler. Det er i aftalen præciseret, at de lokale aftaler skal indeholde oplysninger om hvilke ansatte, der i en angivet periode varetager andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter, samt hvordan den ansatte oplæres. De lokale aftaler ophører senest 22. februar 2022 med mindre, at et tidligere ophørstidspunkt er aftalt.

Fælleserklæringen kan også bruges i forhold til nye opgaver, som kommunerne kan pålægges i medfør af bl.a. epidemiloven. Udgangspunktet vil være, at sådanne nye opgaver er overenskomstdækket, men måtte der helt undtagelsesvist være tale om en ny opgave, hvor det ikke er entydigt om opgaven er omfattet af en kommunal overenskomst, er det aftalt, at den lokale aftale alene indgås med den afgivende organisation. KL og Forhandlingsfællesskabet er enige om, at der i så fald optages drøftelser mellem KL og relevante organisationer med henblik på en afklaring af overenskomstdækning af opgaven.

Parterne er enige om at følge situationen, herunder status på de lokale drøftelser.

Aftalen gælder til og med 8. februar 2022, hvorefter den bortfalder. Kommunerne forventes herefter at håndtere corona-relaterede funktioner og opgaver inden for eksisterende overenskomster og aftaler.

Hvis du bliver bedt om at varetage opgaver i kritiske funktioner, som ligger ud over dit normale ansættelsesområde og måske også ligger på andre tidspunkter end du er ansat til, skal du være opmærksom på følgende:

  • Aftale om ændring af opgaver og tjenestested skal som udgangspunkt være indgået på frivillig basis og det er vigtigt, at du inddrages så tidligt som muligt, herunder tages med på råd i forbindelse med ændringer i arbejdsopgaver. Det er din arbejdsgiver der har ansvaret for den nødvendige oplæring
  • Det er en forudsætning, at der er tale om varetagelse af opgaver i kritiske funktioner. De kritiske funktioner og opgaver, der skal varetages, kan være forskellige fra kommune til kommune, og behovet for fleksibilitet vil kunne udvikle sig med meget kort varsel. Men med kritiske funktioner sigtes der blandt andet til personale ansat i sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.), ældreplejen, børne- og undervisningssektoren, politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, kødkontrollen, på området for socialt udsatte og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og it-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.
  • Du fortsætter på dine nuværende løn- og ansættelsesvilkår, men hvis din nuværende overenskomst eller lokale aftaler ikke dækker varetagelsen af de nye arbejdsopgaver og/eller arbejde på andre tidspunkter og lokaliteter, så skal du sikre dig, at der indgås en lokal aftale, som fx skal tage højde for honorering af arbejde på skæve tidspunkter.
  • Hvis du sædvanligvis selv tilrettelægger arbejdstiden og bliver omfattet af arbejdstidstilrettelæggelse (fx vagter, tilstedeværelse på særlige tidspunkter) honoreres du fra det tidspunkt fuldt og helt svarende til arbejdstidsbestemmelserne for de tilsvarende grupper.
  • Er der tale om helt akutte og ekstraordinære situationer kan du – uden forudgående aftale- blive bedt om at varetage andre opgaver eller møde på andet tjenestested. Der skal i sådan en situation optages drøftelser om en lokal aftale senest efter en uge.
  • De lokale aftaler ophører senest 14 dage efter, at fælleserklæringen udløber, medmindre, at et tidligere ophørstidspunkt er aftalt.
  • Tag fat i din lokale tillidsrepræsentant eller i DM hvis du bliver bedt om at varetage opgaver i kritiske funktioner.

Kontakt DM

Kontakt din tillidsrepræsentant eller DM, hvis du oplever problemer med de lokalaftaler, der bliver indgået på din arbejdsplads.

Kontakt DM