Gå til sidens indhold

Digital chikane

Din arbejdsgiver har ansvar for at forebygge og håndtere trusler og krænkende adfærd – også når det foregår digitalt.

Sociale medier har gjort grænserne mellem arbejdsliv og privatliv mere udflydende, og et stigende antal medarbejdere oplever at blive hængt ud (for at passe deres arbejde) eller blive beskyldt for noget, de ikke har gjort.

Arbejdsmiljøloven blev i 2015 ændret, så arbejdsgivere nu har pligt til at have et beredskab til forebyggelse og håndtering af trusler og krænkende adfærd mod medarbejdere - også uden for arbejdstid. Desværre er det kun et fåtal af arbejdspladser, der har nedskrevne politikker eller retningslinjer for området.

Hvis du oplever at bliver chikaneret, og din arbejdsplads ikke kan hjælpe dig, kan du altid kontakte DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk

Håndtering af digital chikane

Begrebet chikane dækker over personlig hetz eller forfølgelse også af verbal karakter på fx sociale medier. Det kan være svært at vurdere, hvornår en ytring er ulovlig, men direkte eller indirekte trusler vil ofte være omfattet af straffelovens § 266 og bør derfor anmeldes – både for at beskytte dig som medarbejder, men også for synliggøre forekomsten af chikane.

Grundlæggende er chikane i forbindelse med arbejdspladsen altid et fælles problem. Også selvom det foregår udenfor arbejdstiden, og også selvom det er rettet mod en bestemt medarbejder. Som krænket medarbejder må du aldrig stå alene med problemet.

Arbejdsgiver er forpligtet til at reagere på chikane og sørge for at støtte dig som medarbejdere, hvis du har været udsat for krænkelser. Derfor er det vigtigt, at der er helt klare procedurer for, hvordan man håndterer chikane på en arbejdsplads.

Ved digital chikane bør arbejdsgiver:

 • Rette henvendelse til ytringernes ophavsmand og forlange det krænkende indhold fjernet
 • Rette henvendelse til hjemmesidens host eller de medier, krænkelserne optræder på, og forlange det krænkende indhold fjernet
 • Tilkendegive støtte og opbakning til den krænkede medarbejder – både internt og eksternt
 • I tilfælde af trusler - hjælpe med at politianmelde 
 • Tilbyde professionel hjælp, fx en psykolog

Ved digital chikane bør du som medarbejder:

 • Sikre dig bevis – tag fx screendumps af krænkelsen
 • Orientere ledelsen om sagen
 • Inddrage din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant
 • Tale med dine kolleger om hændelsen
 • Kontakte DM, hvis du ikke har en tillidsrepræsentant

Sådan kan man forebygge chikane

Både arbejdsgiver og medarbejder kan hjælpe med at forebygge chikane. En politik eller vejledning, der klart beskriver, hvordan arbejdspladsen forebygger og håndterer chikane er et godt redskab.

En politik kan fx beskrive:

 • Hvad definerer vi som chikane?
 • Hvordan dokumenterer vi chikane?
 • Hvem har brug for redskaber til konflikthåndtering, og hvordan sikrer vi dette?
 • Hvordan sikres medarbejderne redskaber til at spotte potentielle krænkere?
 • Hvad gør ledelsen i tilfælde af chikane?
 • Hvad gør tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant i tilfælde af chikane?
 • Hvilken krisehjælp tilbyder arbejdspladsen?
 • Hvad kan den enkelte gøre for at forebygge chikane, fx overveje hvilket sprog man bruger – både i professionelle sammenhænge og som privatperson.