Til indhold

Ytringsfrihed

Grundloven sikrer, at alle kan ytre sig frit. Men der kan være en række begrænsninger i forbindelse med din ansættelse, du skal være opmærksom på.

Uanset om du er offentligt eller privat ansat, har du ret til at ytre dig som privatperson. Men selvom du som udgangspunkt har ytringsfrihed, kan du straffes for injurier og bagvaskelse.

Som et led  i din ansættelse er du omfattet af forskellige forpligtelser over for din arbejdsplads. Der er fx ofte fastlagt rammer for, hvem på din arbejdsplads der må udtale sig på vegne af arbejdspladsen, og arbejdsgiver har også ret til at fastlægge rammer og indhold for udtalelserne. 

Dette gælder for både private og offentlige arbejdspladser.

Kontakt DM 

Reglerne om pligt og ytringsfrihed kan være svære at afgrænse. Måske er du i tvivl om din ret til at ytre dig. Eller måske oplever du, at der er uenighed på din arbejdsplads om din ytrings lovlighed. Kontakt altid DM hvis du har spørgsmål til ytrindsfrihed på din arbejdsplads.

 • Offentligt ansat

  Hvis du er offentligt ansat, må din arbejdsgiver gerne fastsætte regler for, hvem der må udtale sig på myndighedens vegne, og hvilke procedurer der skal gælde i den anledning.

  Men ledelsen må ikke blande sig i, hvad du udtaler dig om som privatperson. Ledelsen må heller ikke stille krav om, at en kritik indledningsvist skal være rejst internt eller om forudgående kontrol af private ytringer. Og endelig må de ikke drage usaglige konsekvenser af en lovlig fremsat ytring.

  Selv om det ikke er en juridisk pligt, er det altid en overvejelse værd, hvilket mål man forfølger med sine udtalelser, og om det er udtryk for sund fornuft og god stil ikke som det første at gå til medierne med sin utilfredshed, men forsøge at finde en løsning på arbejdspladsen.

  Følg fire hovedregler

  1. Tal på egne vegne: Du skal altid gøre det meget klart, at du udtaler dig på egne vegne som privatperson, og at det er din egen personlige opfattelse, du giver udtryk for. Det er dit ansvar, at der ikke opstår tvivl, om hvorvidt du udtaler dig på egne vegne eller på arbejdspladsens.
  2. Overhold din tavshedspligt: Du må ikke videregive eller udnytte fortrolige oplysninger. Bestemmelserne om tavshedspligt findes bl.a. i straffeloven, forvaltningsloven og persondataloven.
  3. Tal sandt: Du må ikke vidergive oplysninger inden for dit eget arbejdsområde, der er åbenbart urigtige. Vær derfor altid opmærksom på, at dine oplysninger er korrekte.
  4. Vær loyal: Som udgangspunkt må du ikke foretage dispositioner eller ytringer, som kan skade din arbejdsplads eller ledelsen. Det gælder internt i organisationen såvel som eksternt, fx  overfor kunder, borgere eller samarbejdspartnere.

  Loyalitetsforpligtelsen kan imidlertid ikke stå i vejen for ytringsfriheden, og derfor kan du som offentligt ansat godt udtale dig om de sagsområder, som du arbejder med. Loyalitetspligten betyder ikke, at du ikke må udtale dig kritisk.  Det er ikke illoyalt at udtale sig på egne vegne, men du skal være opmærksom på, at bevidst forkerte oplysninger eller helt ubegrundet kritik kan være en tjenesteforseelse. Hold dine ytringer i en saglig og ordentlig tone.

  Udtalelser om ressourcespørgsmål

  Som offentlig ansat har du vidtgående frihed til at udtale dig om ressourcespørgsmål, som kan have væsentlig betydning for de fremtidige forhold på arbejdspladsen, fx nedskæringer. Udtaler du dig som privatperson har du – med respekt for ovenstående begrænsninger – en frihed til at komme med endog meget kritiske synspunkter om arbejdspladsen og de økonomiske dispositioner.

 • Privatansat

  Som privatansat har du ytringsfrihed i henhold til grundlovens § 77, når det gælder ytringer, du fremsætter som privatperson. Ytringsfriheden betyder dog ikke, at det ikke kan have konsekvenser, når du ytrer dig offentligt.

  Rækkevidden af privatansattes ytringsfrihed er ikke den samme som offentlig ansattes, fordi privatansatte i udstrakt grad er begrænset af den loyalitetsforpligtelse, som følger af det private ansættelsesforhold. Den afgørende forskel er, at arbejdsgangen i en privat virksomhed ikke, som i den offentlige forvaltning, indgår i et demokrati,  hvor mål og midler skal være en del af den offentlige debat.

  Det er baggrunden for, at privatansatte ikke har samme beskyttelse i forbindelse med offentligt fremsatte ytringer som offentligt ansatte. Privatansatte er tillige i meget højere grad end offentligt ansatte pålagt den tavshedspligt, som følger af markedsføringslovens bestemmelser om erhvervshemmeligheder.

  Som privatansat har du adgang til at ytre dig som privatperson på lige fod med offentligt ansatte, når det fx drejer sig om politik eller andre forhold, som ikke relaterer sig til arbejdsgiveren. Men når du som privatansat ytrer dig på vegne af din arbejdsgiver, er du underlagt ledelsesretten i samme grad, som når en embedsmand ytrer sig på vegne af et ministerium.

  Hvis du som privatansat bliver bekendt med ulovligheder, kan du være berettiget til at offentliggøre dette, såfremt du har forsøgt at løse problemerne internt først. Jo mere åbenbare ulovlighederne er, jo videre bliver din adgang til at ytre sig offentligt om dem.

  Der vil altid blive foretaget en konkret, ansættelsesretlig vurdering af sagligheden, hvis du som privatansat bliver afskediget på grund af en offentlig ytring om din arbejdsgivers forhold.

  Seks gode råd

  1. Præcisér, når du udtrykker dig på egne vegne
  2. Følg de interne retningslinjer i organisationen
  3. Overvej eventuelt at orientere din ledelse, før du udtrykker dig på egne vegne
  4. Aftal med din ledelse, før du udtrykker dig på virksomhedens vegne
  5. Afgiv ikke urigtige oplysninger, tale i grov form, eller freds- og æreskrænkende ytringer
  6. Afgiv først din kritik af virksomhedens adfærd internt via de almindelige “kommandoveje”, fx ledelses- eller tillidsrepræsentantsystemet. På den måde er du med til at skabe en konstruktiv debat- og arbejdspladskultur.
 • Forskere

  Som offentligt ansatte forsker har du samme udstrakte ytringsfrihed til at ytre dig på egne vegne som andre offentligt ansatte, og du er er også underlagt de samme retningslinjer for loyalitet, sandhed og god tone.

  Desuden følger det af universitetsloven, at forskere har forskningsfrihed og forsker frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Det fremgår endvidere af universitetslovens § 2, stk. 3, at universiteterne skal tilskynde forskere til at deltage i den offentlige debat. Denne bestemmelse sætter i sig selv grænser for universiteternes muligheder for gennem ledelsesretten at blande sig i forskernes ytringer.

  Når en forsker udtaler sig inden for sit eget fagområde, kan reglerne om god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed være relevante.

  Nogle forskningsinstitutioner har fastsat regler for forskeres deltagelse i den offentlige debat og for brugen af forskningsinstitutionens navn, logo m.m i sådanne sammenhænge. Disse regler kan blandt andet begrænse din adgang til i den offentlige debat at henvise til dit arbejdssted, hvis debatten vedrører emner, som ligger helt uden for dit forskningsområde.

 • Sociale medier

  På sociale medier gælder de samme regler for ytringsfrihed som alle andre steder. Bemærk, at sociale medier som fx Facebook bliver betragtet som det offentlige rum, fordi der er mulighed for, at dine opslag bliver delt. Det betyder, at dine opslag på Facebook ikke kan betragtes som udelukkende private.

  Derfor skal du være opmærksom på, hvordan du ytrer dig om din arbejdsplads, så du undgår at komme på kant med din loyalitetspligt. Og du skal også her være opmærksom på at tydeliggøre, at holdningerne er fremsat som dine egne private meninger.

; ;