Til indhold

Special- eller chefkonsulent

Du kan blive ansat som special- eller chefkonsulent, hvis du er ansat på en offentlig overenskomst.

Der er ikke i overenskomsten nogle egentlige regler for, hvornår man skal eller bør indplaceres som chefkonsulent. Begrundelserne kan være mange og er ofte et udtryk for resultatet af en konkret individuel forhandling. Typisk vil baggrunden være, at du sidder i en stilling med et fagligt ledelsesansvar.

 • Chefkonsulent

  Muligheden for en ansættelse på chefkonsulent vilkår kan bruges som et skridt på vej til en egentlig lederstilling – og som en vej til yderligere lønudvikling.

  Løn, tillæg og pension

  Lønnen for en chefkonsulent i staten er individuelt aftalt. Udgangspunktet er, at du som chefkonsulent selv forhandler din løn og dine tillæg, men du har mulighed for at bede din tillidsrepræsentant eller DM om at bistå dig under forhandlingen.

  Din tillidsrepræsentant kan bistå dig både før og under forhandlingerne.
  Generelt kan man sige, at chefkonsulenters samlede løn skal afspejle stillingens tyngde ud fra en helhedsvurdering af opgavekompleksitet, økonomiansvar, ledelsesansvar, hierarkisk og organisatorisk placering.

  Er du ansat efter den regionale eller kommunale overenskomst, bliver du indplaceret på løntrin i overenskomsten, som er uafhængigt af din anciennitet. Hertil kommer dine tillæg, som forhandles af tillidsrepræsentanten, med mindre der er indgået aftale om individuel lønforhandling for alle kolleger på AC-overenskomsten.

  Som chefkonsulent er du omfattet af overenskomstens aftaler om løn, og du oppebærer den overenskomstbestemte pension. Det betyder, at du også har ret til en årlig lønforhandling, hvor der skal drøftes lønudvikling med begrundelse i funktioner, kvalifikationer m.v., og at dine tillæg reguleres på samme måde som øvrige AC-ansatte. Du er dog ikke omfattet af aftalen om rådighedstillæg.

  Arbejdstid

  Chefkonsulenter er også omfattet af overenskomstens aftaler om arbejdstid. Udgangspunktet i overenskomsten er, at en arbejdsuge er på 37 timer. I overenskomsten på statens område kaldes det 37 timer gennemsnitligt, mens det kaldes 37 timer normalt på det kommunale og det regionale område. 

  Arbejdsnormen er således 37 timer, og i begreberne normalt og gennemsnitligt ligger en forventning om gensidig fleksibilitet, og om at arbejdet til en vis grad kan tilrettelægges selvstændigt, så der er mulighed for afspadsering. 

  På det kommunale og regionale område kan du som chefkonsulent få udbetalt merarbejde, hvis det kan godtgøres, at det væsentligt overstiger det overarbejde, der anses som godtgjort gennem aflønningen.

  På det statslige område er chefkonsulenter omfattet af de merarbejdsregler, der gælder for chefer. Det betyder, at merarbejde kun honoreres som engangsvederlag, der fastsættes af ledelsen efter forhandling med den enkelte konsulent.

  På både de kommunale, regionale og statslige overenskomstområder er der mulighed for at indgå decentrale arbejdstidsaftaler. Det vil typisk betyde, at du chefkonsulent bliver sikret et antal fridage som kompensation for det ekstra arbejde, ledelsen forventer, at du yder.

  Som chefkonsulent kan du individuelt indgå aftale om en højere gennemsnitlig ugentlig arbejdstid. Det kaldes også plustid.

  Chefkonsulent med personaleledelse

  Fra 1. oktober 2018 bliver der indført en ny stillingskategori for chefkonsulenter i staten med personaleledelse. Intentionen med stillingskategorien er at synliggøre de allerede eksisterende karriereveje for akademiske medarbejdere i staten.

  Som chefkonsulent med personaleledelse i staten med får du en højere basisløn samt en fratrædelsespakke, hvor en afskedigelse, der ikke skyldes dig som medarbejder, udløser to til seks måneders godtgørelse. Du har også mulighed for at aftale et forlænget opsigelsesvarsel.

  Husk, at du kan få rådgivning og hjælp til lønforhandling i DM's lederteam

  Fra 1. oktober 2018 er der indført en ny stillingskategori for chefkonsulenter i staten med personaleledelse. Med den nye stillingskategori er der i staten skabt en klar adskillelse mellem stillinger med og uden personaleledelse, idet stillinger med personaleledelse herefter ikke kan besættes som chefkonsulent, men skal ske i stillingskategorien som chefkonsulent med personaleledelse.

  Som chefkonsulent med personaleledelse i staten med får du en højere basisløn samt en fratrædelsespakke, hvor en afskedigelse, der ikke skyldes dig som medarbejder, udløser to til seks måneders godtgørelse. Du har også mulighed for at aftale et forlænget opsigelsesvarsel.

  Husk, at du som chefkonsulent med personaleledelse kan få rådgivning og hjælp til lønforhandling i DM's lederteam. Skriv til DM på dm@dm.dk eller ring på 38 15 66 00.

 • Specialkonsulent

  Specialkonsulentstillinger indeholder ikke personaleledelse, men kan indeholde fagligt ledelsesansvar.

  Ud over den faglige fokusering, der bringer din specialistviden i fokus, kan du anskue stillingen som et alternativ til en karriere som leder.

  Løn, tillæg og pension

  Lønnen for en specialkonsulent i staten er individuelt aftalt. Udgangspunktet er, at du som specialkonsulent selv forhandler din løn og dine tillæg, men du har mulighed for at bede din tillidsrepræsentant eller DM om at bistå dig under forhandlingen.

  Din tillidsrepræsentant kan bistå dig både før og under forhandlingerne.

  Er du ansat efter den regionale eller kommunale overenskomst, bliver du indplaceret på løntrin i overenskomsten, som er uafhængigt af din anciennitet. Hertil kommer dine tillæg, som forhandles af tillidsrepræsentanten, med mindre der er indgået aftale om individuel lønforhandling for alle kolleger på AC-overenskomsten.

  Som specialkonsulent er du omfattet af overenskomstens aftaler om løn, og du oppebærer den overenskomstbestemte pension. Det betyder, at du også har ret til en årlig lønforhandling, hvor der skal drøftes lønudvikling med begrundelse i funktioner, kvalifikationer m.v., og at dine tillæg reguleres på samme måde som øvrige AC-ansatte. Du er dog ikke omfattet af aftalen om rådighedstillæg. 

  Generelt kan man sige, at du skal overveje, om det økonomisk set kan betale sig for dig at blive konsulent, hvis du også indtænker arbejdstiden i din vurdering. I praksis kan der være meget lidt forskel på lønnen for akademiker på slutløn med rådighedstillæg og et mindre kvalifikationstillæg op til en specialkonsulent på laveste lønniveau.

  Kontakt DM på 38 15 66 00 eller DM@DM.DK, hvis du overvejer en ansættelse som specialkonsulent, og er i tvivl om, hvad det konkret vil betyde for dig.

  Arbejdstid

  Specialkonsulenter er også omfattet af overenskomstens aftaler om arbejdstid. Udgangspunktet i overenskomsten er, at en arbejdsuge er på 37 timer. I overenskomsten på statens område kaldes det 37 timer gennemsnitligt, mens det kaldes 37 timer normalt på det kommunale og det regionale område. 

  Arbejdsnormen er således 37 timer, og i begreberne normalt og gennemsnitligt ligger en forventning om gensidig fleksibilitet, og om at arbejdet til en vis grad kan tilrettelægges selvstændigt, så der er mulighed for afspadsering. 

  På det kommunale og regionale område kan du som specialkonsulent få udbetalt merarbejde, hvis det kan godtgøres, at det væsentligt overstiger det overarbejde, der anses som godtgjort gennem din løn.

  På det statslige område er du som specialkonsulent i udgangspunktet omfattet af den lokale flekstidsordning. Eventuelt merarbejde honoreres efter de merarbejdsregler, der gælder for chefer. Det vil sige, at honorering af merarbejde skal aftales individuelt, og det vil typisk være i form af et engangsvederlag.

  Tidligere var udgangspunktet, at special- og chefkonsulenter ikke havde en øvre arbejdstid. Formuleringen er dog ikke en del af overenskomsten, og udtrykket ingen øvre arbejdstid, betyder i denne sammenhæng blot, at der ikke i overenskomsten er defineret en fast daglig eller ugentlig arbejdstid, men i stedet de gennemsnitligt 37 timer med pligt til merarbejde om nødvendigt

  På både de kommunale, regionale og statslige overenskomstområder er der mulighed for at indgå decentrale arbejdstidsaftaler. Det vil typisk betyde, at du specialkonsulent bliver sikret et antal fridage som kompensation for det ekstra arbejde, ledelsen forventer, at du yder.

  Som specialkonsulent kan du individuelt indgå aftale om en højere gennemsnitlig ugentlig arbejdstid. Det kaldes også plustid.

Lønskala og løntabeller

Se lønskalaerne og løntabellerne for offentligt ansatte akademikere.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du overvejer en ansættelse som chefkonsulent eller specialkonsulent, og er i tvivl om, hvad det konkret vil betyde for dig.

Kontakt DM
; ;