Gå til sidens indhold

Attraktiv løn for akademikere i det offentlige

Lønnen i det offentlige fastlægges dels gennem de lønstigninger, som aftales i overenskomsterne og dels gennem lokal løndannelse på arbejdspladserne.

Sikring af reallønsudviklingen for alle

  • DM’s medlemsundersøgelse viser, at medlemmerne finder det vigtigt, at overenskomsterne sikrer reallønsudvikling for alle.
  • DM mener, at den offentlige lønudvikling skal følge den private lønudvikling, og at dette skal sikres gennem en overenskomstramme, der følger den private lønudvikling.

Skal de offentlige arbejdspladser fremadrettet kunne tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere, er det vigtigt, at der skabes attraktive arbejdspladser, herunder attraktive lønvilkår.

Der er en udfordring i, at akademikernegrupperne lønmæssigt i den offentlige sektor ligger bag kollegaerne i den private sektor. De offentlige arbejdspladser har behov for at være konkurrencedygtige ved rekruttering og fastholdelse af højt kvalificeret arbejdskraft. Ved OK21 skal der fokus på attraktive lønvilkår for akademikere, og på at lønforskellen for akademikere i det offentlige ikke øges i forhold til den private sektor.

Forskellen mellem sektorerne

Ansættelse i den offentlige sektor bør være en attraktiv mulighed for alle grupper. Ser vi på lønforskellene til den private sektor, er det derfor bekymrende, at de akademiske grupper får op til 25 procent mindre i timeløn end privatansatte med samme jobfunktion. Det er en større forskel end for grupper med kortere eller ingen uddannelse. For nogle grupper med kortere uddannelser er det offentlige endda lønførende.

Anm.: Sammenligningen bygger på standardberegnede timefortjenester. Dvs. timelønnen er opgjort fratrukket betalinger for overtid og fravær og indeholder basisfortjeneste (inkl. særlig feriegodtgørelse, ferie- og søgnehelligdagsbetalinger), pensionsbidrag, uregelmæssige betalinger, personalegoder og genetillæg.

Kilde: Beregninger på baggrund af Danmarks Statistik.

Velfungerende lokal løndannelse

DM’s medlemsundersøgelse viser, at medlemmerne mener, at der er behov for at styrke tillidsrepræsentanternes indflydelse i den lokale løndannelse.

DM mener, at lønsystemet skal give mulighed for, at arbejdspladserne kan arbejde med løn på en måde, som giver mening og tilfredshed lokalt, og at dette kræver en styrkelse af tillidsrepræsentanternes indflydelse og adgang til oplysninger.

En rimelig og gennemskuelig løndannelse er et afgørende parameter for, om man føler sig anerkendt og retfærdigt behandlet. Det er stærkt demotiverende, hvis man som medarbejder oplever, at den løn, man får, ikke står i rimeligt forhold til det arbejde, som man leverer. Derfor er det vigtigt, at rammerne for den lokale løndannelse passer til den enkelte arbejdsplads og opleves meningsfuld af både ledelse og medarbejdere.

Det er en udfordring, at den lokale løndannelse ikke alle steder prioriteres og anvendes tilstrækkeligt. Det betyder, at medarbejderne på de arbejdspladser, hvor den lokale løndannelse ikke prioriteres og anvendes, vil sakke bagud lønmæssigt.

Der skal være plads til, at man lokalt på arbejdspladserne kan gribe til de løsninger, som passer bedst i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet og lokal løn – men det skal ske indenfor rammerne af overenskomsterne.

Oplæg til drøftelse

Giver den nuværende indretning af lønsystemet de rigtige muligheder for, at I på arbejdspladserne kan arbejde med løn på en måde, som giver mening og tilfredshed?