Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Flytning af statslige arbejdspladser

Flere statslige arbejdspladser flytter fra Hovedstadsområdet til andre dele af landet, og processen skal følge en række regler og retningslinjer.

Flytningen af statslige arbejdspladser er i udgangspunktet underlagt reglerne for væsentlige stillingsændringer, mener DM. Reglerne for væsentlige stillingsændringer giver dig nogle særlige rettigheder som ansat.

Men det vil altid bero på en konkret vurdering. Det er derfor vigtigt, at du har dokumentation for, at din arbejdsplads vurderer flytningen som en væsentlig stillingsændring. Hvad der er en væsentlig ændring for en medarbejder, behøver ikke at være det for en anden.

Hvis der er tale om en væsentlig stillingsændring, betyder det, at du har krav på partshøring og på et varsel, som svarer til dit opsigelsesvarsel. Det betyder også, at du har mulighed for at takke ja eller nej til jobbet – uden at det får konsekvenser i forhold til dagpengeretten.

Læs mere om ændring af arbejdssted

Indflydelse gennem dialog

DM anbefaler, at I prioriterer løbende drøftelser af processen blandt kollegerne og med ledelsen højt. Væsentlige spørgsmål kan fx være, hvordan I får den nye arbejdsplads til at fungere, om faste hjemmearbejdsdage eller nedsat tid kan være en løsning, og hvordan I sikrer et godt arbejdsmiljø med mange pendlere.

Din tillidsrepræsentant kan bringe jeres synspunkter videre og bruge sin indflydelse både uformelt og via dit lokale samarbejdsudvalg (SU). Hvis du og dine kolleger har brug for at blive klædt bedre på til dialog med ledelsen, er du altid velkommen til at ringe til din DM-konsulent på 38 16 66 00 eller skrive til os på dm@dm.dk.

Desuden skal du skal være opmærksom på, at der under OK18 blev aftalt ændringer til "Cirkulæret om tillidsrepræsentanter i staten mv." i forbindelse med geografisk flytning af en institution. Det betyder bl.a., at hvis dele af institutionen flytter (før øvrige dele), så kan der enten på den oprindelige eller den flyttede del af institutionen vælges en midlertidig tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe (min. fem medarbejdere), hvis ikke der allerede er en tillidsrepræsentant det pågældende sted.

Vejledninger og retningslinjer

Regering har fastlagt fem personalemæssige pejlemærkninger for hele processen i forbindelse med flytningerne: 

  • Sikre tidlig og åben kommunikation
  • Fastholde medarbejdere og kompetencer
  • Hjælpe medarbejderne videre, som ikke ønsker at flytte med
  • Give medarbejdere, der flytter med, en god start
  • Sikre og fastholde stærke faglige miljøer på den nye beliggenhed.

Herudover har blandt andet Moderniseringsstyrelsen udgivet en række vejledninger. Du kan finde de vigtigste dokumenter i forbindelse med flytningen af statslige arbejdspladser nederst på siden. 

Moderniseringsstyrelsens vejledning om geografisk flytning og deres inspirationspapir har været et centralt dokument, som din ledelse formodentlig har taget udgangspunkt i. Husk, at DM opfatter vejledningen som et partsindlæg og ikke er enige i alle de tolkninger, der er beskrevet i vejledningen. Fx er DM uenig i tolkningen af ansættelsesområde.

Vær opmærksom på formulering i ansættelsesbrev

DM ser, at flere og flere statslige arbejdsgivere ændrer i deres ansættelsesbreve, således at de skifter fra et smalt ansættelsesområde, fx en navngiven styrelse, til et bredt ansættelsesområde, fx et bestemt ministeriums departement med tilhørende institutioner. Formålet med dette kan være, at man som arbejdsgiver ønsker at give mulighed for at flytte medarbejderne mellem institutionerne på ministerområdet uanset disses geografiske placering, og at medarbejderne som udgangspunkt har pligt til at acceptere dette.

DM mener ikke, at du og dine kolleger skal tåle enhver geografisk flytning blot fordi, I er ansat på et bredt ansættelsesområde. Det bør altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om en væsentlig stillingsændring eller ej. Afgørende faktorer kan være afstand mellem bopæl og tjenestested eller familiære forhold, men også andre forhold kan have betydning.

Vejledning - et resultat af OK18

I forbindelse med OK18 er det aftalt, at parterne skal udarbejde en fælles vejledning om statslige arbejdsgiveres mulige tiltag for berørte medarbejdere i forbindelse med geografisk flytning af statslig arbejdsplads. Så snart vejledningen er klar vil den være tilgængelig her på dm.dk.

Møder på arbejdspladsen

Få en DM-konsulent ud til et skræddersyet møde om fx karrierestrategi, skift branche, sådan kommer organisationen videre eller jeres vilkår og rettigheder.

Kontakt DM