Gå til sidens indhold

Øremærket barsel

DM arbejder for en mere ligelig fordeling af barslen, da der er flere fordele ved, at en del af barslen bliver øremærket partneren.

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

Som følge af EU's direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv er Danmark forpligtet til at indføre øremærkning af minimum to måneders barsel til hver forælder senest i 2022.

DM arbejder for en mere ligelig fordeling af barslen, da der er flere fordele ved, at en del af barslen bliver øremærket partneren.

DM foreslår derfor en model, hvor man går længere end EU's minimum ved at øremærke tre måneder til hver forælder, og derefter lader dem fordele resten selv. Modellen giver mulighed for lige fordeling af orloven mellem forældrene.

Øremærkning vil styrke ligestillingen mellem kønnene i forhold til løn, karrieremuligheder og rettigheder til samvær med barnet:

  • Arbejdsmarked: En mere lige fordeling af barselsorloven vil medvirke til at øge ligestillingen mellem kønnene ved at mindske uligheden i løn mellem mænd og kvinder, og styrke kvinders karrieremuligheder.
  • Rettigheder: Øremærkning af en del af barslen vil sikre faderen/medforælderens ret til en større del af orloven – og dermed samvær med barnet - end i dag.

Island, Norge og Sverige har allerede indført øremærket barsel, og her er erfaringerne, at faderen tager en markant større del af orloven.

Læs Aleksandars beretning om at være far på barsel

Øremærket barsel kan styrke ligestillingen

Gennem de sidste mange år er ligestillingen i Danmark gået meget langsomt, når det kommer til løn, lederstillinger, fordeling af barselsorlov og omsorgsdage:

  • Kvinder tjener stadig mindre end mænd: Mandlige akademikere tjener i gennemsnit 4,1 procent mere end deres kvindelige kolleger på det private arbejdsmarked, når man renser for anciennitet, branche mv. Det svarer til 2.283 kr. om måneden.
  • Kvinder er underrepræsenteret på ledelsesposter: Kun 24 pct. af lederjobs i Danmark er besat af en kvinde.
  • Ulige fordeling af barselsorlov: Kvinder tager langt den største del af barselsorloven - i gennemsnit 274 dage, hvor mænd i gennemsnit kun tager 32 dage.
  • Kvinder er den primære omsorgsperson: Kvinder tager hovedparten af barselsorloven, barns sygedage og omsorgsdage.  

Øremærket barsel er et tiltag, der kan være med til at rette op på disse skævheder. For når mænd tager mere barsel, vil det i mindre udstrækning påvirke kvinders løn og karriere, når de får børn.

Fordelen ved øremærkning og en mere lige fordeling af barslen

En øremærkning og mere lige fordeling af barslen vil komme både far/medforælderen, mor og barnet til gavn:

  • Faderens/medforælderens rettigheder styrkes: I dag er faderen/medforælderen kun sikret ret til 2 ugers orlov. Med DM´s model sikres hver forældre ret til 3 måneders orlov - og resten af orloven er til fri fordeling mellem forældrene.
  • Kvinders indtægt og muligheder på arbejdsmarkedet styrkes: I familier, hvor faderen tager en større del af barslen, tjener moderen flere penge i 2 til 4 år efter barnets fødsel. Hun er samtidig mindre ledig, især på den lange bane.
  • Barnet sikres tilknytning til begge forældre.

Hvad dækker den øremærkede barsel over?

Øremærkningen af barsel handler om øremærkningen af barselsdagpengene. Barselsdagpenge er offentligt finansieret, og fordelingen er derfor et politisk anliggende i forhold til at sikre lige rettigheder for begge forældre – og derigennem større lighed på arbejdsmarkedet.       

Familierne kan stadig selv bestemme over en del af orloven, der ikke er øremærket. Familierne kan også stadig selv frit bestemme fordelingen af ubetalt orlov – dvs. orlov uden barselsdagpenge, som de vil.