Til indhold

Miniordbog

DM Kongres 2019

Få her et overblik over de mange ord som bliver brugt i forbindelse med kongressen og deres betydning.

Arbejdsprogram

Arbejdsprogrammet er udtryk for DM’s strategi for den kommende kongresperiode. Det udarbejdes på ny af HB for hver kongresperiode og indstilles til kongressens vedtagelse. Delegerede kan stille ændringsforslag til arbejdsprogrammet, som HB enten kan indarbejde i sit eget forslag eller sætte til separat afstemning.

Delegeret

En kongresdelegeret er udpeget af – og repræsenterer – enten en sektor, pensionistsektionen eller et medlemsforum. Valget gælder i 3 år. Kongresdelegerede har én stemme på kongressen. Delegeredes rettigheder påvirkes ikke af, om den delegerede kan deltage i en kongressamling.

Forslag til vedtægtsændringer

Kongresdelegerede samt hovedbestyrelsen kan stille forslag til vedtægtsændringer direkte til kongressens behandling. Øvrige DM-medlemmer kan stille forslag til vedtægtsændringer til HB’s stillingtagen. Se også: Vedtægter.

Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsen udgør sammen med kongressen foreningens politiske ledelse. HB varetager de landspolitiske dagsordener, politiske dagsordener på tværs af medlemsskaren og ekstern politisk interessevaretagelse og er samtidig ansvarlig for at sikre en effektiv drift af foreningen.

Kongres

Kongressen er DM’s øverste politiske myndighed. Kongressen samles til ordinært møde hvert 3. år og kan herudover ved behov samles ekstraordinært. Kongressen består af 0,5 procent af medlemmerne og har følgende beslutningskompetence: Fastlægger DM’s overordnede politiske profil og DM’s princip- og arbejdsprogram. Vedtager forslag til vedtægtsændringer, den overordnede økonomiske ramme, resolutioner og politiske udtalelser, større organisatoriske ændringer og forslag om foreningens opløsning. Stadfæster og ophæver eksklusionssager. Imellem to kongressamlinger kan kongressen på skriftligt grundlag træffe afgørelse om sager af hastende karakter.

Kongresdeltagende suppleant

En kongresdeltagende suppleant er en suppleant, der er indkaldt til at deltage på kongressen i stedet for en delegeret, der er udpeget af samme organ. En kongresdeltagende suppleant har både tale- og stemmeret på kongressen og er ikke bundet af mandat fra den delegerede, vedkommende er suppleant for.

Kongresresolution

En kongresresolution kan også kaldes et medlemsforslag eller et resolutionsforslag. En kongresresolution kan fx pålægge DM at arbejde for et bestemt formål inden for rammerne af vedtægten, eller den kan udtrykke solidaritet med fagligt aktive i fx et andet land. Resolutionsforslag behandles af kongressen, såfremt mindst 6 kongresdelegerede er stillere af forslaget. Kongresresolutioner kan sendes til kongres@dm.dk inden samlingen, eller de kan indleveres digitalt på samme mailadresse senest kl. 18.30 på samlingens første dag, 25. maj 2019. Ved seneste kongres i 2016 blev der vedtaget tre kongresresolutioner.

De kan ses her til inspiration

Kongressens forretningsorden

Kongressens forretningsorden fastlægger rammerne for kongressens arbejde. Kongressen fastsætter jf. vedtægten sin egen forretningsorden, og derfor
har HB fremlagt et samlet forslag til forretningsorden til kongressens vedtagelse. Delegerede kan stille ændringsforslag til kongressens forretningsorden, som HB enten kan indarbejde i sit eget forslag eller sætte til separat afstemning.

Principprogram

DM’s principprogram indeholder DM’s overordnede værdier og principielle indsatser. Det nuværende principprogram blev vedtaget på den seneste kongres i 2016. HB indstiller, at det nuværende principprogram fastholdes. Delegerede kan stille ændringsforslag til principprogrammet, som HB enten kan indarbejde i sit forslag til principprogram eller sætte til separat afstemning.

Quorum

Quorum er udtryk for, om kongressen er beslutningsdygtig. DM’s kongres er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af kongresdelegerede er til stede. Hvis der ikke opnås quorum, afholdes skriftlig afstemning blandt alle kongresdelegerede om beslutningspunkterne.

Sektor

I DM er der fem sektorer: DM Offentlig, DM Viden, DM Privat, DM Leder og DM Studerende. Sektorernes arbejde er baseret på de forskellige ansættelsesområder i DM. Hovedopgaven for sektorerne er at forbedre løn-, arbejds- og levevilkår for de medlemmer, der er tilknyttet sektoren.

Suppleant

En suppleant erstatter et udpeget kongresdelegeret, hvis denne ophører med at være kongresdelegeret.

Vedtægter

DM’s vedtægter er DM’s øverste regelsæt. Alle andre formelle dokumenter og al aktivitet i DM skal kunne rummes inden for rammerne af DM’s vedtægt. Ethvert medlem har ret til at stille forslag om ændringer af DM’s vedtægt til HB, som herefter kan indstille forslaget til kongressen. Enhver kongresdelegeret samt HB har ret til at stille forslag om ændringer af DM’s vedtægt direkte til kongressens stillingtagen.

Ændringsforslag

De kongresdelegerede kan i forbindelse med drøftelse af de enkelte forslag på kongressen stille ændringsforslag. Ændringsforslag skal motiveres af forslagsstilleren. Op til 4 uger før kongressen kan de delegerede stille ændringsforslag til HB’s forslag til forretningsorden, principprogram og arbejdsprogram. Ifølge HB’s indstilling til forretningsorden for kongressen kan de delegerede i forbindelse med drøftelsen af de enkelte forslag på samlingen stille ændringsforslag til de ændringsforslag, som indkom senest 4 uger før kongressamlingen. Disse skal dog indholdsmæssigt holde sig inden for det forslag, som ændringen vedrører. Læs mere i kongressens forretningsorden.