Gå til sidens indhold

Gebyrer og afgifter hos GF Forsikring

Lovbestemte gebyrer, afgifter og bidrag til staten. Alle forsikringsselskaber skal jf. lovgivning opkræve en række gebyrer, afgifter og bidrag.

Afgift på skadeforsikringer

Du skal betale en årlig afgift på 1,1 % af prisen på dine skadesforsikringer.

Afgiften hedder Skadesforsikringsafgift.

Skadesforsikringsafgiften bliver opkrævet på alle skadeforsikringer undtagen lovpligtig ansvarsforsikring for biler og andre køretøjer og forsikring for lystfartøjer, hvor der allerede opkræves statsafgift.

Disse afgifter er inkluderet i præmierne:

  • Statsafgift opkræves på bil-, knallert- og motorcykelforsikring. Statsafgiften fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype. Statsafgiften opkræves hver gang ved fornyelse af forsikringen.
  • Skadesforsikringsafgift. Alle skadesforsikringer opkræves en afgift på 1,1% af prisen, dog undtaget alle lovpligtige motoransvarsforsikringer.
  • Miljøbidrag på 84 kr. ved skrotning af biler opkræves på bilforsikringer. Miljøbidrag opkræves årligt.
  • Bidrag til stormflod og stormfald på i alt 60 kr. for brandforsikringer og forsikringer med branddækning. Bidraget opkræves årligt. Bidraget til stormflod indgår i en pulje, som i tilfælde af stormflod giver erstatning. Bidraget til stormfald indgår i en pulje, som i tilfælde af stormfald giver mulighed for tilskud til genopbygning af privat fredskov. I begge tilfælde er det Stormrådet, der afgør, om der kan udbetales erstatning.

Øvrige gebyrer, som opkræves af os

  • Opkrævnings- og administrationsgebyr på 30 kr. ved indbetalingskort. Gebyret dækker udgiften for at udstede og sende præmieopkrævning via e-Boks og brev, håndtering af fejlindbetalinger samt håndtering af returforsendelser. Vælger du at betale elektronisk via Betalingsservice, opkræver GF Forsikring intet gebyr.
  • Hvis præmien ikke er rettidigt betalt, sender vi et rykkerbrev om manglende betaling. GF Forsikring sender om nødvendigt i alt to rykkerbreve, og hver af disse pålægges et gebyr på 100 kr.
  • Opkrævnings- og administrationsgebyr på 30 kr. for at udstede og sende opkrævet selvrisiko ved indbetalingskort.
  • I tilfælde af opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel opkræver GF Forsikring et gebyr. Gebyret varierer alt efter, hvilken forsikring der er tale om, og hvor længe forsikringen har været i kraft. Gebyrerne afspejler de omkostninger vi har ved salg og etablering af dine forsikringer. Se oversigt.
Periode Bilforsikring med overskud, hus-, indbo-,    sommerhus- og ulykkesforsikring Øvrige forsikringer
Halvårligt 1,66 % i tillæg 1,66 % i tillæg
Kvartårligt 2,49 % i tillæg 2,49 % i tillæg
Månedlig 3,04 % i tillæg Ikke muligt med månedlig betaling

Derudover opkræver GF Forsikring ikke yderligere gebyrer.

Om DM Forsikring

DM samarbejder med GF Forsikring om indgåelse af forsikringer. GF Forsikring administrerer, vejleder og rådgiver om forsikringerne, og det er GF Forsikring du indgår en forsikringsaftale med.