Gå til sidens indhold

Universiteter og højere læreanstalter

Er du ansat på et universitet eller en højere læreanstalt, er en stor del af din løn og dine vilkår fastlagt i stillingsstrukturen. Din løn består af en basisløn, et pensionsbidrag og et fast tillæg.

 • Basisløn og pensionsbidrag pr. 1. oktober 2019
    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 285.536 23.794,67 48.827 4.068,92 334.363 27.863,58
  2   1. år 2. år 297.570 24.797,50 50.884 4.240,33 348.454 29.037,83
  4 1. år 2. år 3. år 312.055 26.004,58 53.361 4.446,75 365.416 30.451,33
  4 2. år 3. år 4. år 312.055 26.004,58 53.361 4.446,75 365.416 30.451,33
  5 3. år 4. år 5. år 336.316 28.026,33 57.510 4.792,50 393.826 32.818,83
  6 4. år 5. år   358.444 29.870,33 61.294 5.107,83 419.738 34.978,17
  7   6. år   363.028 30.252,33 62.078 5.173,17 425.106 35.425,50
  8 5. år 7. år   380.245 31.687,08 65.022 5.418,50 445.267 37.105,58

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. B) Cand. phil., cand. interpret. C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A , B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af optjent anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Det betyder, at de 17,1 procent pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

 • Adjunkt

  Adjunkturet er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Stillingen kan tillige omfatte videnudveksling med samfundet, samt i begrænset omfang varetage andre opgaver.

  Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid, men der skal sikres en balance, som gør, at adjunkten kan kvalificere sig inden for de for stillingen relevante områder (typisk forskning og undervisning). Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af adjunktens undervisningsmæssige kvalifikationer.

  Ansættelse som adjunkt kan ske tidsbegrænset eller varigt, således at adjunkten overgår til et lektorat efter positiv bedømmelse. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men der kan også ske ansættelse på deltid. Ansættelse som adjunkt forudsætter kvalifikationer på ph.d.-niveau.

  Der ydes følgende faste tillæg til adjunkter: 

   

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2019
    49.300 53.934,55 pr. år
      4.494,55 pr. md.
 • Dekan

  Dekanen ansættes enten i en overenskomststilling eller i en tjenestemandsstilling på åremål. 

  Der er fastsat en centralt aftalt basisløn for dekanen, som i grundbeløb (31. marts 2012) udgør i alt 583.200 kr. I forbindelse med besættelse af en dekanstilling skal der efter central aftale forhandles et lokalt tillæg.

 • Ekstern lektor

  Stillingen er en deltidsstilling. Arbejdsområdet for eksterne lektorer vil hovedsageligt bestå i at give forelæsninger og anden selvstændig undervisning på højt niveau, udarbejde og rette opgaver til den løbende undervisning og i forbindelse med skriftlig eksamen samt eksaminere ved eksaminer og andre prøver. Kvalifikationskravet er kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau, ligesom ansættelsen forudsætter, at vedkommende - ved en fagkyndig bedømmelse i henhold til gældende regler - erklæres for kvalificeret hertil.

  En ekstern lektor kan ansættes varigt eller tidsbegrænset. Tidsbegrænset ansættelse sker normalt for 3 år ad gangen. 

  Med virkning fra 1. maj 2012 er det blevet muligt at aftale varige og midlertidige tillæg til eksterne lektorer. Tillæg kan forhandles ved ansættelsen, såvel som under ansættelsen, mindst hvert 3. år. 

  Det konkrete timetal og eksamensdeltagelse m.m. aftales for hvert semester inden for de aftalte rammer herfor, dog max. 780 arbejdstimer årligt. Der ydes 2,5 timers forberedelse pr. undervisningstime.

    Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2019
  Aflønning per arbejdstime 270,23
  Samlet løn per undervisningstime 945,81
 • Forsker

  Forskerstillingen er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og i forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hertil kommer undervisning i et vist omfang og i begrænset omfang varetagelse af andre opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid, men der skal sikres en balance, som gør, at forskeren kan kvalificere sig inden for de for stillingen relevante områder (typisk forskning, forskningsbaseret myndighedsbetjening og undervisning). Der skal gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af forskerens undervisningsmæssige kvalifikationer. 

  Ansættelse som forsker kan ske tidsbegrænset eller varigt, således at forskeren overgår til en seniorforskerstilling efter positiv bedømmelse. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men der kan også ske ansættelse på deltid. 

  Ansættelse som forsker forudsætter kvalifikationer på ph.d.-niveau. 

  Der ydes følgende faste tillæg til forskere: 

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2019
    49.300 53.934,55 pr. år
      4.494,55 pr. md.
 • Institutleder

  Institutlederen ansættes som hovedregel på overenskomstvilkår på åremål.

  Der er fastsat en centralt aftalt basisløn for institutlederen, som i grundbeløb (31. marts 2012) udgør i alt 484.944 kroner. I forbindelse med besættelse af en institutlederstilling skal der efter central aftale forhandles et lokalt tillæg.

 • Lektor

  Lektorstillingen er normalt en varig stilling med undervisnings- og forskningspligt og -ret. Ansættelse kan ske tidsbegrænset, hvis hovedindholdet i stillingen er forsknings- og udviklingsopgaver. 

  Hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Stillingen kan endvidere omfatte videnudveksling med samfundet – herunder deltagelse i den offentlige debat. Hertil kan komme varetagelse af forskningsledelse, vejledning og supervision af adjunkter og forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde.

  Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men ansættelse kan ske på deltid.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2019
    89.100 97.476,02 pr. år
      8.123,00 pr. md.
 • Ph.d.-stipendiater
 • Postdoc 

  Postdoc-stillingen er tidsbegrænset og stillingsindholdet vil overvejende være forskning. Hertil kommer undervisning i et vist omfang samt evt. varetagelse af andre opgaver i begrænset omfang. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.

  Postdoc-stillingen er ikke en videreuddannelsesstilling og der indgår ikke pædagogisk opkvalificering. Ansættelse som postdoc kan derfor ikke alene kvalificere til ansættelse som lektor/seniorforsker.

  En ansættelse som postdoc kan maksimalt ske for en periode på op til 4 år på samme universitet. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men ansættelse kan også ske på deltid.

  Ansættelse som postdoc forudsætter kvalifikationer på ph.d.-niveau.

  Der ydes følgende faste tillæg til postdoc:

   

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2019
    49.300 53.934,55 pr. år
      4.494,55 pr. md.
 • Professor 

  Professoratet er en stilling hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Hertil kan komme forskningsbaseret myndighedsbetjening og videnudveksling med samfundet – herunder deltagelse i den offentlige debat samt varetagelse af forskningsledelse, vejledning og supervision af adjunkter og forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde.

  En stilling som professor besættes normalt uden tidsbegrænsning, men kan også besættes tidsbegrænset. Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår, svarende til tjenestemandsansættelse i lr. 37 (evt. lr. 38). Der ydes et pensionsgivende tillæg, der udligner forskellen mellem det aktuelle løntrin på den fællesakademiske lønskala og lr.37 (evt. lr. 38). Herudover kan der efter forhandling ydes et individuelt tillæg.

  Løn 1. oktober 2019 Tillæg
  Lønramme pr. år pr. måned Grundbeløb
  31.03.2012
  pr. år pr. måned
  37 570.080 47.506,71 51.400 56.232 4.686,00
  38 648.649 54.054,07 51.400 56.232 4.686,00
 • Professor med særlige opgave

  Professor med særlige opgaver (mso) er en midlertidig stilling med henblik på ansættelse af særligt talentfulde forskere til at udviklet et særligt forsknings- eller uddannelsesområde på et perspektivrigt fagområde på internationalt niveau. Stillingen skal ligge inden for et af universitets kerneområder, et satsningsområde eller et område, hvor der er et særligt behov for høj faglig kompetence, som led i opbygningen af et nyt forsknings- eller uddannelsesfelt.

  Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan for den enkelte variere over tid, idet der dog skal lægges vægt på udviklingen af fagområdet.

  Ansættelsen kan ske for en tidsbegrænset periode på mellem tre og otte år. Herefter overgår professoren til en ansættelse som lektor.

  Ansættelse som professor mso forudsætter kvalifikationer, som svarer til kravene i ordinære professorstillinger.

  Ansættelse sker på det ny lønsystem med en lokal forhandling om et pensionsgivende tillæg. Tillægget aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed om andet, udgør tillægget minimumstillægget.

  Pensionsgivende
  minimumstillæg
  Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2019
    171.700 187.841,00 pr. år.
      15.653,42 pr. md.
 • Rektor

  Rektor ansættes enten i en overenskomststilling eller i en tjenestemandsstilling på åremål.

  Der er ingen centralt fastsatte tillæg knyttet til rektorstillingen, hvorfor rektors løn forhandles i hvert enkelt tilfælde.

 • Seniorforsker

  Stillingen som seniorforsker er normalt en varig stilling med undervisnings- og forskningspligt og -ret. Ansættelse kan ske tidsbegrænset, hvis hovedindholdet i stillingen er forsknings- og udviklingsopgaver.

  Hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hertil kommer undervisning i et vist omgang samt varetagelse af forskningsledelse, vejledning og supervision af adjunkter og forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde.

  Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men ansættelse kan ske på deltid.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2019
    89.100 97.476,02 pr. år
      8.123,00 pr. md.
 • Seniorrådgiver

  Seniorrådgiver er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskningsbaseret myndighedsbetjening og formidling af forskningsresultater til myndigheder, erhvervslivet og samfundet i øvrigt. Hertil kommer en forpligtelse til at holde sig ajour på et bredt videnskabsområde og udføre analyser af fagligt brede problemstillinger samt formidle disse på en videnskabeligt forsvarlig måde. Stillingen kan desuden omfatte varetagelse af undervisning samt forskningsopgaver.

  Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.

  Ansættelse som seniorrådgiver forudsætter kvalifikationer svarende til en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker, men vil også kunne opnås på anden måde.

  Seniorrådgiver er normalt en fast stilling, men ansættelse kan også ske tidsbegrænset.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2019
    89.100 97.476,02 pr. år
      8.123,00 pr. md.
 • Studieadjunkt/-lektor

  Ved visse institutioner/studier kan adjunkt/lektorstillinger besættes med heltidsundervisere. Stillinger findes ved: 

   

  • erhvervssproglige studier ved Copenhaven Business School, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet samt Aalborg Universitet,
  • økonomistudierne ved merkantile studier ved Aarhus Universitet
  • Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet
  • Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet
  • Idrætsuddannelsen ved Aarhus Universitet og ved Aalborg Universitetadgangskurser til de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser ved Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet
  • studier med kurser, hvor undervisningen enten er af kreativ, praksis- eller kunstbetonet karakter, er ikke-meritgivende støtteundervisning eller angår propædeutik på de humanistiske og teologiske fakulteter.

  Stillingsindholdet er undervisning og tilsvarende opgaver. Stillingen kan indeholde faglige udviklingsopgaver. Kvalifikationskravet er kandidatniveau. Stillingerne er normalt tidsubegrænsede fuldtidsstillinger.

  Ansættelse sker efter opslag som adjunkt eller lektor, afhængig af den pågældendes kvalifikationer. Ved ansættelse som studieadjunkt skal institutionen sikre, at der gives den ansatte pædagogisk supervision og vejledning. Denne opgave varetages på lektor- eller professorniveau, og institutionen fastsætter det nærmere indhold og omfang heraf. Senest 6 måneder inden udløbet af det 6. ansættelsesår afgives en skriftlig vurdering af adjunktens undervisningsmæssige kvalifikationer. Såfremt denne er positiv, tildeles stillingsbetegnelsen lektor. I lektoransættelsen indgår varetagelse af supervisionsopgaver.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2019
  Ved ansættelse 34.100 37.305,64 pr. år
      3.108,80 pr. md.
  Efter 3 år 43.900 48.026,91 pr. år
      4.002,24 pr. md.
  Lektorer 71.800 78.549,70 pr. år
      6.545,81 pr. md.
 • Studieleder

  For varetagelse af hvervet som studieleder ydes funktionstillæg. Tillægget aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed om andet, udgør tillægget:

  Antal studenterårsværk Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2019
  > 1.200 87.300 95.506,81 pr. år
      7.958,90 pr. md.
  600-1.199 61.100 66.843,83 pr. år
      5.570,32 pr. md.
  150-599 21.100 23.083,55 pr. år
      1.923,63 pr. md.
  < 150 13.600 14.878,50 pr. år
      1.239,87 pr. md.
 • Undervisningsassistent

  Stillingen er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor-, eller professorniveau.

  Stillingerne besættes for en periode på indtil 3 år. Genansættelse kan finde sted i det omfang, at det er i overensstemmelse med lov om tidsbegrænset ansættelse.

  Det konkrete timetal m.v. fastsættes for hvert semester dog max. 780 arbejdstimer årligt.

  Til hver undervisningstime gives der 1 1/2 times forberedelse. Eksaminationstimer regnes som arbejdstimer. For hver times mundtlig eksamination tillægges 1 times forberedelse. Der ydes altid betaling for mindst en eksaminationstime.

    Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2019
  Aflønning per arbejdstime 248,28
  Samlet løn per undervisningstime 620,70
 • Videnskabelig assistent

  Stillingen som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset videnskabelig stilling. Hovedopgaverne er forskning og/eller undervisning.

  Ansættelse sker for en periode af indtil 3 år. Genansættelse udover 3 år kan ikke finde sted.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2019
    37.200 40.697,06 pr. år
      3.391,42 pr. md.
 • Ansatte i den gamle stillingsstruktur

  Stillinger, der falder væk
  Ansatte i henhold til tidligere stillingsstrukturaftaler bibeholder deres eksisterende vilkår som en personlig ordning.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2019
  Docent  116.000 126.904,81 pr. år
      10.575,40 pr. md.
  Forskningsassistent 34.100 37.305,64 pr. år
      3.108,80 pr. md.
  Kandidatstipendiat 34.100 37.305,64 pr. år
      3.108,80 pr. md.
  Amanuensis 48.200 52.731,14 pr. år
      4.394,26 pr. md.
  Undervisningsadjunkt      
  - ved ansættelse 34.100 37.305,64 pr. år
      3.108,80 pr. md.
  - efter 3 år 43.900 37.305,64 pr. år
      4.002,24 pr. md.

Universitetslærerlandsklubben

Læs mere om løn og ansættelsesvilkår på universitetsområdet.

Læs mere