Specialkonsulent

Som specialkonsulent i det offentlige er du omfattet af overenskomstens aftaler, men dit lønniveau bliver forhandlet individuelt.

Du kan blive ansat som specialkonsulent, hvis du er ansat på en offentlig overenskomst. Betegnelsen bruges dog også som en generel stillingsbeskrivelse på det private arbejdsmarked.
Der er ikke i overenskomsten nogle egentlige regler for, hvornår man skal eller bør indplaceres som specialkonsulent. Begrundelserne kan være mange og er ofte resultatet af en konkret individuel forhandling. Typisk vil baggrunden være, at du sidder i en stilling med fagligt selvstændigt ansvar eller overreference i relation til andre faggrupper.

Specialkonsulentstillinger indeholder som udgangspunkt ikke personaleledelse, men kan i mindre omfang indeholde ledelsesansvar for fx studentermedhjælpere og HK’ere.

Ud over den faglige fokusering, der bringer din specialistviden i fokus, kan du anskue stillingen som et alternativ til en karriere som leder.

Løn, tillæg og pension

Lønnen for en specialkonsulent i staten er individuelt aftalt. Udgangspunktet er, at du som specialkonsulent selv forhandler din løn og dine tillæg, og at resultatet skal godkendes af DM eller din tillidsrepræsentant inden syv dage (eller videreføres som en uenighed).

Din tillidsrepræsentant kan bistå dig både før og under forhandlingerne.

Er du ansat efter den regionale eller kommunale overenskomst, bliver du indplaceret på løntrin i overenskomsten, som er uafhængigt af din anciennitet. Hertil kommer dine tillæg, som forhandles af tillidsrepræsentanten, med mindre der er indgået aftale om individuel lønforhandling for alle kolleger på AC-overenskomsten.

Som specialkonsulent er du omfattet af overenskomstens aftaler om løn, og du oppebærer den overenskomstbestemte pension. Det betyder, at du også har ret til en årlig lønforhandling, hvor der skal drøftes lønudvikling med begrundelse i funktioner, kvalifikationer m.v., og at dine tillæg reguleres på samme måde som øvrige AC-ansatte. Du er dog ikke omfattet af aftalen om rådighedstillæg. 

Generelt kan man sige, at du skal overveje, om det økonomisk set kan betale sig for dig at blive konsulent, hvis du også indtænker arbejdstiden i din vurdering. I praksis kan der være meget lidt forskel på lønnen for akademiker på slutløn med rådighedstillæg og et mindre kvalifikationstillæg op til en specialkonsulent på laveste lønniveau.

Kontakt DM på 38 15 66 00 eller DM@DM.DK, hvis du overvejer en ansættelse som specialkonsulent, og er i tvivl om, hvad det konkret vil betyde for dig.

Arbejdstid

Specialkonsulenter er også omfattet af overenskomstens aftaler om arbejdstid. Udgangspunktet i overenskomsten er, at en arbejdsuge er på 37 timer. I overenskomsten på statens område kaldes det 37 timer gennemsnitligt, mens det kaldes 37 timer normalt på det kommunale og det regionale område. 

Arbejdsnormen er således 37 timer, og i begreberne normalt og gennemsnitligt ligger en forventning om gensidig fleksibilitet, og om at arbejdet til en vis grad kan tilrettelægges selvstændigt, så der er mulighed for afspadsering. 

På det kommunale og regionale område kan du som specialkonsulent få udbetalt merarbejde, hvis det kan godtgøres, at det væsentligt overstiger det overarbejde, der anses som godtgjort gennem din løn.

På det statslige område er du som specialkonsulent i udgangspunktet omfattet af den lokale flekstidsordning. Eventuelt merarbejde honoreres efter de merarbejdsregler, der gælder for chefer. Det vil sige, at honorering af merarbejde skal aftales individuelt, og det vil typisk være i form af et engangsvederlag.

Tidligere var udgangspunktet, at special- og chefkonsulenter ikke havde en øvre arbejdstid. Formuleringen er dog ikke en del af overenskomsten, og udtrykket ingen øvre arbejdstid, betyder i denne sammenhæng blot, at der ikke i overenskomsten er defineret en fast daglig eller ugentlig arbejdstid, men i stedet de gennemsnitligt 37 timer med pligt til merarbejde om nødvendigt

På både de kommunale, regionale og statslige overenskomstområder er der mulighed for at indgå decentrale arbejdstidsaftaler. Det vil typisk betyde, at du specialkonsulent bliver sikret et antal fridage som kompensation for det ekstra arbejde, ledelsen forventer, at du yder.

Som specialkonsulent kan du individuelt indgå aftale om en højere gennemsnitlig ugentlig arbejdstid. Det kaldes også plustid.