Leder i staten

Som leder i staten forhandler du i udgangspunktet selv din løn og dine vilkår. Men husk at få rådgivning om fx lønniveau og kontraktforhold af DM’s konsulenter.

Hvis du er ansat eller skal ansættes i en administrativ chefstilling i et departement, en styrelse, et direktorat eller tilsyn, bliver du som regel kontraktansat inden for en central rammeaftale. Mindre lederstillinger kan dog falde udenfor rammeaftalen.

En kontraktansættelse betyder, at du selv forhandler og indgår aftale med arbejdsgiver om dine løn- og ansættelsesvilkår, men at aftalen ligger inden for den centrale rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.

Se Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten

Kontakt altid DM og få rådgivning på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk, hvis du står foran en forhandling og aftale om kontraktansættelse.

DM kan også rådgive dig om løn ud fra statistikker for forskellige lederfunktioner i staten.

Løn, pension og tillæg

Din faste løn som leder består af en grundløn samt de tillæg, du har forhandlet dig frem til. Du kan både aftale tillæg, i forbindelse med at du bliver ansat, og senere i løbet af din ansættelse.

Den samlede løn er ikke begrænset af puljer, så du kan aftale et lønniveau afhængig af dine kvalifikationer, erfaringer, resultater m.v. 

Ud over den faste løn kan du indgå aftaler om engangsvederlag og resultatløn.

Pensionsbidraget følger det almindelige bidrag i overenskomsten på 17,1 procent. Du har dog mulighed for at aftale et højere pensionsbidrag.

Grundløn og tillæg er pensionsgivende. Engangsvederlag og resultatløn er kun pensionsgivende, hvis det er en del af din individuelle aftale.

Satser for grundløn i staten

Årligt grundbeløb
(31. marts 2012-niveau)

Gruppe 1 521.094- 575.745
Gruppe 2 592.911 - 704.880
Gruppe 3 797.263
Gruppe 4 891.980

Grundlønnen for chefer ansat i klassificerede stillinger:

Overenskomstansatte akademikere i stillinger klassificeret i lønramme 35-42
Lønramme Basisløn
(31. marts 2012)
Basisløn
inkl. pct. reg.
Pens. bidrag
(17,1 pct.)
Heraf
(0,3 pct.)
Løn inkl. eget
pens. bidrag
Løn i alt
inkl. pension
35 441.027,00 459.747,00 78.617,00 1.379,00 485.953,00 538.364,00
35 36.752,25 38.312,25 6.551,42 114,92 40.496,06 44.863,67
36 471.781,00 491.806,00 84.099,00 1.475,00 519.839,00 575.905,00
36 39.315,08 40.983,83 7.008,25 122,92 43.319,91 47.992,08
37 521.094,00 543.212,00 92.889,00 1.630,00 574.175,00 636.101,00
37 43.424,50 45.267,67 7.740,75 135,83 47.847,92 53.008,42
38 592.911,00 618.078,00 105.691,00 1.854,00 653.308,00 723.769,00
38 49.409,25 51.506,50 8.807,58 154,50 54.442,36 60.314,08
39 650.993,00 678.625,00 116.045,00 2.036,00 717.307,00 794.670,00
39 54.249,42 56.552,08 9.670,42 169,67 59.775,55 66.222,50
40 728.408,00 759.326,00 129.845,00 2.278,00 802.608,00 889.171,00
40 60.700,67 63.277,17 10.820,42 189,83 66.883,98 74.097,59
41 821.385,00 856.250,00 146.419,00 2.569,00 905.056,00 1.002.669,00
41 68.448,75 71.354,17 12.201,58 214,08 75.421,36 83.555,75
42 925.652,00 964.942,00 165.005,00 2.895,00 1.019.944,00 1.129.947,00
42 77.137,67 80.411,83 13.750,42 241,24 84.995,30 94.162,25
42+ 986.678,00 1.028.559,00 175.884,00 3.086,00 1.087.187,00 1.204.443,00
42+ 82.223,17 85.713,25 14.657,00 257,17 90.598,92 100.370,25

Din lønrammeindplacering afhænger af stillingens tyngde:
Lønramme 36: Mindre lederstillinger/teamledere
Lønramme 37: Kontorchefer og lignende
Lønramme 38 og 39: Afdelingschefer, vicedirektører m.m.
Lønramme 39 og 40: Styrelsesdirektører
Lønramme 41 til 42+: Departementschefer

Opsigelse og fratrædelse

Du har mulighed for at aftale et længere opsigelsesvarsel fra arbejdsgivers side, end det som gælder efter funktionærloven eller overenskomsten, dog maksimalt op til 12 måneder.

Hvis du bliver afskediget, har du krav på en en særlig fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsen udgør fire måneders løn efter et års ansættelse. Herefter forhøjes godtgørelsen med to måneders løn for hvert fulde ansættelsesår, dog maksimalt 12 måneders løn.

Vilkår i øvrigt

Som kontraktansat er du omfattet af gældende aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om fx barsel, adoption og omsorgsdage, ferie, børns sygedage samt senior- og fratrædelsesordninger.

Når du bliver ansat på kontrakt, vil du enten få en varig ansættelse eller blive ansat på åremålsvilkår – det vil sige tidsbegrænset. Ved ansættelse på åremålsvilkår gælder særlige vilkår for åremålstillæg, evt. tilbagegangsstilling, fratrædelsesbeløb og opsigelsesvilkår.

Se mere om åremålsansættelse

Bliver du ansat i en mindre chefstilling, som ikke kan indplaceres i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse, kan du blive indplaceret som chefkonsulent. Visse stillinger kan også være besat på tjenestemandsvilkår.