Undervisning

Hvis man underviser på en privat uddannelsesinstitution, vil lønnen pr. undervisningstime/lektion, tid til planlægning og forberedelse, deltagelse i møder m.v. skulle aftales med arbejdsgiveren.

Det vil under alle omstændigheder være fornuftigt at aftale, hvor megen tid der forudsættes brugt til forberedelse af undervisningen. Men man skal være opmærksom på, at a-kassen ikke altid vil acceptere en sådan aftale, men vil omregne den samlede timeløn til arbejdstimer med a-kassens omregningssats.

Timelønnet undervisning

Ved ansættelse som timelærer ved statslige uddannelsesinstitutioner ansættes man i.h.t. cirkulære om timelønnet undervisning. Cirkulæret finder også anvendelse ved undervisning uden for statens område, hvor der ikke er fastsat særlige regler for honorering.

Lønnen på de forskellige undervisningsområder er fastsat ud fra en vurdering af undervisningens niveau. Der er 7 forskellige satser:

Sats I Universitets- og ingeniørhøjskoleniveau
Sats II Seminarieniveau
Sats III Gymnasieniveau, videregående teknikeruddannelser
Sats IV Etatsskoleniveau, kvalificeret
Sats V Etatsskoleniveau, almindeligt
Sats VI Instruktion med forberedelse
Sats VII Instruktion uden forberedelse

Anvendelse af sats I-III forudsætter generelt, at underviseren har en akademisk uddannelse, men sats I-III ydes også, når underviseren i konkrete tilfælde ikke har en akademisk uddannelse. Omvendt ydes der ikke en underviser med akademisk uddannelse vederlag efter sats I-III, hvis undervisningen sker på områder, der ikke forudsætter en akademisk baggrund.

Her kan du se lønnen på de forskellige satser

Udover aflønning for undervisning kan arbejdstimesatsen anvendes til aflønning af opgavestillelse, opgaveretning, mundtlig eksamination m.v.

Der ydes ikke betaling for den tid, der anvendes til deltagelse i møde i kollegiale organer.

Til timelønningerne ydes feriegodtgørelse på 12,5 procent.

Såfremt der ved en timelønnet lærers ansættelse inden for et undervisningsår er aftalt en undervisningsperiode på 4 måneder eller derover eller et undervisningstimetal på 50 eller derover, ydes der løn under sygdom for det antal arbejdstimer, der ville være forbundet med den undervisning, som læreren p.g.a. sygdommen har været ude af stand til at varetage.

For personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds, eller som inkl. den timelønnede beskæftigelse har mere end fuld beskæftigelse, skal aflyste timer i videst muligt omfang søges læst senere, uden at der ydes ny betaling for timerne.

Der er ret til fravær på barns 1. sygedag.

Der ydes løn under barsel, adoption og omsorgsdage. Denne bestemmelse gælder ikke for personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidbeskæftiget andetsteds.

Til personer, der er deltidsbeskæftiget andetsteds, ydes der ikke løn under barsel, adoption og omsorgsdage i det omfang den pågældende inkl. den timelønnede beskæftigelse har mere end fuld beskæftigelsesgrad.

Løn under barsel, adoption og omsorgsdage kan højst ydes indtil ansættelsesperiodens udløb.

Arbejdstimetallet for en timelønnet underviser må ikke overstige 780 timer pr. år. Ansættelse med mere end 780 timer årligt kan således ikke ske i.h.t. timelønscirkuæret, men må ske på kvotalønsbasis i.h.t. overenskomst.

Ansættelsesforholdet kan inden for ansættelsesperioden fra lærerens side opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned og fra institutionens side med 2 måneders varsel til udgangen af en måned.

Hvis en timelærers ansættelse påregnes at ville vare mere end 1 måned, skal der forud for ansættelsen træffes skriftlig aftale om ansættelsesvilkårene.

Finansministeriet henstiller, at der også anvendes ansættelseskontrakt på ansættelsesforhold af under 1 måneds varighed.

Undervisningsassistenter

Undervisningsassistenter ved universiteter og højere læreanstalter ansættes efter Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning.

Aflønning sker efter cirkulærets sats I.

Arbejdsområdet for undervisningsassistenter er selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver, normalt af elementær karakter, eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau, herunder opgavestillelse, opgaveretning, mundtlig eksamination m.v.

Der ydes ikke særskilt betaling for den tid, der går til deltagelse i møder i kollegiale organer.

Antallet af arbejdstimer som undervisningsassistent kan ikke overstige 780 timer årligt.

Hvis der er aftalt en undervisningsperiode på 4 måneder eller derover eller et undervisningstimetal på 50 eller derover inden for et undervisningsår får man løn under sygdom for det antal arbejdstimer, der ville være forbundet med den undervisning, læreren p.g.a. sygdommen har været ude af stand til at varetage.

Der er ret til frihed på barnets første sygedag.

Under barsel, adoption og omsorgsdage ydes der fuld løn, dog højst indtil ansættelsesperiodens udløb.

Bestemmelsen gælder dog ikke personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds. Til personer, der er deltidsbeskæftigede andetsteds, ydes der ikke løn under barsel, adoption og omsorgsdage i det omfang den pågældende inkl. den timelønnede beskæftigelse, har mere end fuld beskæftigelsesgrad.

Ansættelsesforholdet kan inden for ansættelsesperioden fra lærerens side opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned og fra institutionens side med 2 måneders varsel til udgangen af en måned.

Hvis en undervisningsassistent ansættes for mere end 1 måned, skal der forud for ansættelsen træffes skriftlig aftale om ansættelsesvilkårene. Det anbefales, at der ved alle ansættelser anvendes en ansættelseskontrakt.

I almindelighed anvendes en standardkontrakt, der er udsendt som bilag til cirkulæret.