Sygdom

Lønmodtagere

Hvis man som freelancer er i et løbende ansættelsesforhold, kan der i kontrakten være bestemmelser om løn under sygdom, eller man kan være omfattet af Funktionærloven eller en overenskomst, der også giver ret til løn under sygdom.

Hvis man ikke har ret til løn under sygdom, men har været tilknyttet arbejdsmarkedet i 120 timer inden for de sidste 13 uger før fraværet eller har modtaget dagpenge fra a-kassen, har man ret til dagpenge under sygdom.

Dagpengene udbetales enten af arbejdsgiveren, hvis man har været ansat hos denne i mindst 120 timer inden for de sidste 13 uger (det behøver ikke at være i en sammenhængende periode) eller fra kommunen, hvis man har haft flere forskellige arbejdsgivere eller er arbejdsløs.

Dagpengene udgør maximalt 3.625 kroner pr. uge - 725 kroner pr. dag - og beregnes på grundlag af den timeindtægt, som man ville være berettiget til under sygefraværet.

Deltidsansatte får dagpenge på grundlag af antallet af mistede timer pr. arbejdsdag.

Hvis man modtager arbejdsløshedsdagpenge ved sygefraværets begyndelse, får man samme beløb i sygedagpenge som i arbejdsløshedsdagpenge.

Selvstændige

For at få dagpenge under sygdom som selvstændig, skal man inden for de sidste 12 måneder have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang (mindst halvdelen af overenskomstmæssig arbejdstid) i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned fra fraværet.

Hvis man lige har startet egen virksomhed, kan man evt. få dagpenge på grundlag af tidligere beskæftigelse som lønmodtager.

Man får først sygedagpenge efter 2 ugers sygdom.

Dagpengene udgør maximalt 3.625 kroner pr. uge - 725 kroner pr. dag og beregnes på grundlag af arbejdsfortjenesten i virksomheden - skattevæsenets årsopgørelse for det seneste regnskabsår.

Man kan ved at tegne en frivillig forsikring sikre sig dagpenge fra 1. sygedag.

Ansøgningsblanket til frivillig forsikring kan fås i kommunen. Den udfyldes og indsendes til Arbejdsdirektoratet, Stormgade 10, Postboks 1103, 1009 København K, Telefon: 38 10 60 11, Fax: 38 19 38 90, E-mail: adir@adir.dk.

Der er først ret til dagpenge 6 måneder efter, at Arbejdsdirektoratet har modtaget ansøgningsblanketten. Nyetablerede optages uden ventetid, hvis de tilmelder sig forsikringsordningen inden 3 måneder efter ophør af lønindtægt, hvis den tidligere beskæftigelse gav ret til dagpenge.