Hvornår er jeg selvstændig?

For den enkelte kan det til tider være svært at finde ud af, hvornår man er lønmodtager, freelancer eller selvstændig.

En selvstændig erhvervsdrivende er en person, som driver erhvervsmæssig virksomhed, når virksomheden drives for egen regning og risiko og samtidig har til formål at generere et overskud . Du skal samtidig drive din virksomhed seriøst. Det vil sige, at du skal have et varelager med produkter, som du markedsfører i forbindelse med salg. Et produkt kan både have materiel og immateriel karakter. Et produkt er derfor ikke nødvendigvis en fysisk genstand, men kan også have form af en ydelse, hvis indhold er viden. 

Se uddybende information på Skats hjemmeside

Som selvstændig erhvervsdrivende, er der to væsentlige faktorer, som du skal være opmærksom på, når du prissætter dine produkter; dækningsbidrag og avance. 

Dækningsbidrag kaldes de indtægter, som du genererer ved salg til dækning af virksomhedens driftsudgifter. Det vil sige til betaling af administration, løn, skat, pensioner og forsikringer m.v. 

Avancen kaldes den del af dine indtægter, som du har tilbage, når virksomhedens varer og dækningsbidrag er betalt. Avancen kan bruges til investering i virksomhedens fortsatte udvikling. 

Hvis du ikke både tager højde for dit dækningsbidrag og avancen i den måde, som du driver virksomhed på, vil din virksomhed ikke nødvendigvis blive betragtet som en erhvervsdrevet virksomhed, hvilket kan have skattemæssige konsekvenser for virksomheden. DM anbefaler, at du i forbindelse med etablering af en virksomhed kontakter en statsautoriseret revisor, som kan rådgive dig i forbindelse med etablering af din virksomhed. 

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 

Hvis det er meningen, at du skal drive din virksomhed ved siden af dit almindelige lønarbejde, karakteriseres din selvstændige virksomhed som bibeskæftigelse. Det er med andre ord dit lønarbejde, der er dit primære forsørgelsesgrundlag. 

Du kan modtage dagpenge, hvis du kan godtgøre, at du driver din selvstændige virksomhed som en bibeskæftigelse, som kan drives samtidig med lønarbejde på fuld tid. Arbejdet i virksomheden skal til enhver tid kunne udføres uden for normal arbejdstid. Virksomheden må ikke have fast åbnings- eller træffetid, som forhindrer dig i at tage arbejde på fuld tid. 

Det er ikke tilstrækkeligt, at du er indstillet på at afbryde din bibeskæftigelse med dags varsel, hvis du skulle få almindeligt lønarbejde. Du skal være aktivt jobsøgende og stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet ("Foden under eget bord - selvstændige og dagpengesystemet", udgivet af Magistrenes A-kasse). Kontakt Magistrenes a-kasse for at få vurderet din konkrete situation. 

Start af selvstændig virksomhed 

I Danmark er det enkelt at starte selvstændig virksomhed.

Du kan finde de nødvendige registreringsblanketter på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Det er SKAT som sørger for registreringen af din virksomhed. SKAT giver virksomheden et CVR-nummer. Registreringen i Det Centrale Virksomhedsregister sikrer, at virksomheden bliver registreret korrekt med hensyn til skat, moms, told og andre afgifter. 

Alle virksomheder skal have et navn, uanset om det er en personligt ejet virksomhed eller et selskab. Som udgangspunkt kan man selv vælge virksomhedens navn, men man skal være opmærksom på: 

 • At virksomhedens navn skal være egnet til tydeligt at adskille virksomheden fra andre virksomheder.
 • At navnet ikke må krænke en anden virksomhed eller privatperson, som har retten til navnet.
 • At navnet ikke må være vildledende.

Du er altid berettiget til at benytte dit eget navn som virksomhedsnavn. 

Du kan også hente gode råd og vejledning på disse hjemmesider:
Virk.dk
Startvækst.dk
Erhvervssparring.dk 

Momsregistrering 

Hvis virksomheden sælger varer eller momspligtige ydelser for mere end 50.000,00 kr. om året skal den momsregistreres. Både moms- og toldregistrering kan ske på samme tid, som du registrerer virksomheden. Det skal dog senest ske 8 dage før, du starter virksomheden. 

Sammen med virksomhedens registreringsbevis modtager du en introduktionsmappe fra SKAT, som indeholder en kort beskrivelse af de mest almindelige administrative procedurer, som virksomheden er forpligtet til at gennemføre i forhold til SKAT. 

Den danske moms er pt. 25 procent. Der opkræves moms, hver gang du sælger en vare eller momspligtig ydelse (salgsmoms). Du kan til gengæld trække den moms fra, som du selv betaler for varer, maskiner, inventar og øvrige omkostninger (købsmoms). Reelt er det derfor alene differencen mellem dine udgifter og indtægter, som du betaler moms af. 

Enkeltmandsejet virksomhed

En enkeltmandsejet virksomhed er den mest almindelige virksomhedsform for de, der starter selvstændig virksomhed. Ved denne form for virksomhed hæfter ejeren personligt for alle virksomhedens forpligtelser med sin egen private formue. Ejerens eventuelle ægtefælle hæfter ligeværdigt med ejeren, hvis der er indgået ægteskab med fælleseje. 

Virksomhedens kreditværdighed bygger med andre ord på ejerens og dennes eventuelle ægtefælles personlige kreditværdighed. 

Der kræves ikke et kapitalindskud for at starte en enkeltmandsejet virksomhed. 

Andre typer af virksomhedsformer er:

 • Interessentselskaber
 • Anpartsselskaber
 • Aktieselskaber
 • Kommanditselskaber

Skriftlige aftaler 

Uanset om du udfører honorarbaseret freelancearbejde eller du er selvstændig erhvervsdrivende, er det altid en god idé at indgå skriftlige aftaler med kunden. 

I en kontraktaftale er følgende punkter væsentlige at have med:

 • Opgavens karakter.
 • Pris for udførelsen af opgaven.
 • Dato for levering af den færdige opgave.
 • Beskrivelse af det færdige produkt eller opgave.
 • Ophavsret til opgaven eller produktet
 • Procedure for afgørelse af uenighed vedr. opgaven eller produktet.

For selvstændige erhvervsdrivende, som har etableret virksomhed med CVR-nummer anbefaler DM, at du kontakter en erhvervsadvokat for kontraktudformning, hvis du skal indgå kontrakt med en kunde på mere end 10.000,00 kroner. 

Sygeforsikring for selvstændige 

Som selvstændig har du ret til dagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom, hvis du har haft selvstændig virksomhed af væsentligt omfang i mindst 6 måneder inden for de seneste 12 måneder. Sygedagpengene beregnes på grundlag af arbejdsfortjenesten i virksomheden. Du har også mulighed for at få sygedagpenge ved graviditet og barsel. 

Det kan være en god idé at tegne en frivillig sygeforsikring. Du kan tegne en forsikring til fuld sats eller 2/3 af fuld sats (minimumsydelsen) og du kan vælge at sygeforsikre dig fra første fraværsdag eller først fra tredje fraværsdag. Sygeforsikringens præmie afhænger af dine valg. Dagpengene beregnes ud fra arbejdsfortjenesten i virksomheden, dog vil du altid modtage minimumsydelsen. Også her har du mulighed for at tegne en forsikring i forhold til dagpenge ved graviditet og barsel. 

Du kan læse mere om forsikringsordningerne for selvstændigt erhvervsdrivende på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende bliver ramt af sygdom, som giver dig en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der giver dig behov for særlig personlig bistand, kan du via dit lokale jobcenter søge om personlig assistance i relation til det arbejde, som du udfører som selvstændig erhvervsdrivende. 

Pension 

Har du tidligere været lønmodtager og haft en arbejdsgiveradministreret pensionsordning og fortsat ønsker at indbetale pension, skal du informere din pensionskasse eller bank om, at du ønsker at overflytte den arbejdsgiveradministrerede pensionsordning til din egen virksomhed.

Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Forsikring under sygdom, barsel og adoption
Personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan tegne en forsikring og dermed sikre sig sygedagpenge i de første 2 uger af en sygeperiode. Det er en betingelse for optagelse i ordningen, at der er indtægt i virksomheden.

Man kan vælge mellem at sikre sig sygedagpenge fra 3. fraværsdag (type 1 - forsikring) eller fra 1. fraværsdag (type 2 - forsikring). Der er mulighed for at tegne forsikring til fuld sats, der svarer til sygedagpengenes højeste beløb (maksimumsydelsen) eller til 2/3 af fuld sats (minimumsydelsen). Hvis arbejdsfortjenesten ved den selvstændige erhvervsvirksomhed er ca. 135.000 kroner eller mere, kan det betale sig at sikre sig på fuld sats.

Forsikringerne giver endvidere ret til minimumsydelsen ved fravær på grund af barsel eller adoption.

Forsikringen dækker ikke for sygeperioder, der er begyndt inden optagelsen.

Personer med langvarig eller kronisk lidelse, der væsentligt forøger sygdomsrisikoen, kan optages i forsikringen mod en præmieforhøjelse på 25 procent.

Hvordan foregår tilmeldingen
Tilmeldingsblanketter kan findes på Statens Administrations hjemmeside

Blanketten sendes til Statens Administration, der efterfølgende vurderer, om betingelserne for at tegne forsikringen er opfyldt.