Hvornår er jeg freelancer?

For den enkelte kan det til tider være svært at finde ud af, hvornår man er lønmodtager, freelancer eller selvstændig.

Flere forhold gør sig gældende i definitionen af en lønmodtager. De vigtigste elementer i karakteristikken af en lønmodtager er dog, at personen indgår i et tjenesteforhold og er undergivet arbejdsgiverens instruktionsbeføjelse.

I den klassiske definition (Den Store Danske Encyklopædi) af en freelancer, er en freelancer en journalist eller kunstner, som får betaling pr. arbejdsopgave uden at være fastansat.

I relation til en lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet, vil du som freelancer bevæge dig i en gråzone, hvor du som udgangspunkt ikke har nogle lønmodtagerrettigheder.

Hvis du, som freelancer, defineres som lønmodtager i skattemæssig forstand som for eksempel i en situation, hvor du har en fast aftale med én bestemt virksomhed om at udføre en række opgaver mod honorarbetaling, vil DM i det konkrete tilfælde vurdere, hvorvidt du også kan defineres som lønmodtager i funktionærretlig forstand.

En forudsætning for at du i skattemæssig forstand defineres som lønmodtager er, at du ikke har en personlig økonomisk risiko ved at udføre arbejdet.

I din vurdering af om du har en personlig økonomisk risiko, når du udfører honorarbaseret freelancearbejde, er det derfor vigtigt, at du vurderer de risici, som du personligt kan blive udsat for som honorarlønnet. Hvordan er din situation for eksempel, hvis du bliver syg og ikke kan udføre opgaven? Hvis du bliver gravid? Og hvad med din pension?

Dine økonomiske risici skal indregnes i det honorar, som du modtager for at levere en ydelse. Personlige, økonomiske risici kan for eksempel opstå i den situation, hvor du bliver syg og ikke kan udføre den aftalte opgave. I sådan en situation kan det være en fordel for dig at have tegnet en forsikring, som dels dækker indkomsttabet, dels gør det muligt at få sygedagpenge fra den første dag, du er syg. På lignende måde skal du også selv sikre indbetaling af feriepenge, pension, skatter og afgifter. Som hovedregel kan du regne med, at ca. 50 procent af din honorarbetaling forlods skal afsættes til at betale de relaterede omkostninger, som du personligt skal betale for at være sikret på samme måde som en lønmodtager, der er fastansat i en virksomhed.

I forbindelse med freelancearbejde, hvor du har én fast kunde, som du leverer ydelser til mod honorarbetaling, anbefaler DM, at du kontakter SKAT for en konkret vurdering af din skattemæssige status og Magistrenes A-kasse i forbindelse med din forsikringsmæssige status på arbejdsmarkedet. I forhold til dine øvrige rettigheder på arbejdsmarkedet, skal du kontakte DM.