Chefkonsulent

Som chefkonsulent i det offentlige er du omfattet af overenskomstens aftaler, men dit lønniveau bliver forhandlet individuelt.

Du kan blive ansat som special- eller chefkonsulent, hvis du er ansat på en offentlig overenskomst. Betegnelserne bruges dog også som en generel stillingsbeskrivelse på det private arbejdsmarked.

Der er ikke i overenskomsten nogle egentlige regler for, hvornår man skal eller bør indplaceres som chefkonsulent. Begrundelserne kan være mange og er ofte et udtryk for resultatet af en konkret individuel forhandling. Typisk vil baggrunden være, at du sidder i en stilling med ledelsesansvar for et mindre antal ikke-akademiske medarbejdere samt enkelte akademikere. 

Muligheden for en ansættelse på chefkonsulent vilkår kan bruges som et skridt på vej til en egentlig lederstilling – og som en vej til yderligere lønudvikling.

Kontakt DM på 38 15 66 00 eller DM@DM.DK, hvis du overvejer en ansættelse som chefkonsulent, og er i tvivl om, hvad det konkret vil betyde for dig.

Løn, tillæg og pension

Lønnen for en chefkonsulent i staten er individuelt aftalt. Udgangspunktet er, at du som chefkonsulent selv forhandler din løn og dine tillæg, og at resultatet skal godkendes af DM eller din tillidsrepræsentant inden syv dage (eller videreføres som en uenighed).

Din tillidsrepræsentant kan bistå dig både før og under forhandlingerne.
Generelt kan man sige, at chefkonsulenters samlede løn skal afspejle stillingens tyngde ud fra en helhedsvurdering af opgavekompleksitet, økonomiansvar, ledelsesansvar, hierarkisk og organisatorisk placering.

Er du ansat efter den regionale eller kommunale overenskomst, bliver du indplaceret på løntrin i overenskomsten, som er uafhængigt af din anciennitet. Hertil kommer dine tillæg, som forhandles af tillidsrepræsentanten, med mindre der er indgået aftale om individuel lønforhandling for alle kolleger på AC-overenskomsten.

Som chefkonsulent er du omfattet af overenskomstens aftaler om løn, og du oppebærer den overenskomstbestemte pension. Det betyder, at du også har ret til en årlig lønforhandling, hvor der skal drøftes lønudvikling med begrundelse i funktioner, kvalifikationer m.v., og at dine tillæg reguleres på samme måde som øvrige AC-ansatte. Du er dog ikke omfattet af aftalen om rådighedstillæg.

Arbejdstid

Chefkonsulenter er også omfattet af overenskomstens aftaler om arbejdstid. Udgangspunktet i overenskomsten er, at en arbejdsuge er på 37 timer. I overenskomsten på statens område kaldes det 37 timer gennemsnitligt, mens det kaldes 37 timer normalt på det kommunale og det regionale område. 

Arbejdsnormen er således 37 timer, og i begreberne normalt og gennemsnitligt ligger en forventning om gensidig fleksibilitet, og om at arbejdet til en vis grad kan tilrettelægges selvstændigt, så der er mulighed for afspadsering. 

På det kommunale og regionale område kan du som chefkonsulent få udbetalt merarbejde, hvis det kan godtgøres, at det væsentligt overstiger det overarbejde, der anses som godtgjort gennem aflønningen.

På det statslige område er chefkonsulenter omfattet af de merarbejdsregler, der gælder for chefer. Det betyder, at merarbejde kun honoreres som engangsvederlag, der fastsættes af ledelsen efter forhandling med den enkelte konsulent.

På både de kommunale, regionale og statslige overenskomstområder er der mulighed for at indgå decentrale arbejdstidsaftaler. Det vil typisk betyde, at du chefkonsulent bliver sikret et antal fridage som kompensation for det ekstra arbejde, ledelsen forventer, at du yder.

Som chefkonsulent kan du individuelt indgå aftale om en højere gennemsnitlig ugentlig arbejdstid. Det kaldes også plustid.