DM's politik

Dansk Magisterforening varetager medlemmernes interesser på en række politikområder, der har betydning i studie- og arbejdslivet.

Kontakt DM's politiske konsulenter

På uddannelses- og forskningsområdet: Anette Berentzen 27 27 76 81 ANB@DM.DK

På arbejdsmiljø- og arbejdsmarkedsområdet: Christian Damholt 38 15 66 72 CDA@DM.DK

Seneste høringssvar

Høring over forslag der muliggør erhvervskandidatuddannelse (pdf)

Høring over Censorudvalgets rapport (pdf)

Uddannelse

Dansk Magisterforening prioriterer kvalitet i uddannelserne. Derfor er det afgørende, at underviserne har ordentlige arbejdsbetingelser, så der er tid til de studerende. Det er i en aktiv interaktion mellem undervisere og studerende, at der sker den nødvendige progression i læringen. Der skal være ordentlige økonomiske rammer for uddannelserne og for forskningen, så undervisningen kan være forskningsbaseret.

HØRINGSSVAR OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UNIVERSITETSLOVEN - 23. marts 2017 (PDF)

Forskning

Forskningsfrihed er helt afgørende for at kunne søge sandheden og en dybere forståelse. Derfor må forskerne være uafhængig af politiske og økonomiske magtforhold. Det betyder også, at universiteterne må have autonomi og universitetslærerne have forskningsfrihed, så de ikke kan udsættes for repressalier, når deres forskningsresultater går imod de dominerende magtforhold – hvad enten der er tale om politisk eller økonomisk magt. Forskningsfrihed og forskernes ytringsfrihed er afgørende for et demokratisk samfunds fremtidige udviklingsmuligheder. 

Arbejdsmarked og beskæftigelse

Dansk Magisterforening arbejder for at fremme medlemmernes jobmuligheder på et arbejdsmarked i forandring. En høj beskæftigelsesgrad for akademikere er afgørende for den danske økonomi og samfundsudvikling. Det samme gælder gode match mellem kompetencer og arbejdsopgaver for højtuddannede. En høj beskæftigelsessikkerhed med aktiv arbejdsmarkeds- og efteruddannelsespolitik samt et stærk sikkerhedsnet via forbedringer i dagpengeretten og andre ydelser er forudsætninger for den høje fleksibilitet på arbejdsmarkedet. DM arbejder endvidere strategisk med forandringerne på det akademiske arbejdsmarked – herunder digitalisering og platformsøkonomi.

DM's politik for platformsøkonomi (pdf)

Arbejdsmiljø

Mange akademikere har udfordringer med dårligt psykisk arbejdsmiljø. Derfor sætter DM fremover øget fokus på indsatser, som skal understøtte og udvikle godt psykisk arbejdsmiljø på medlemmernes arbejdspladser. DM tager udgangspunkt i, at godt arbejdsmiljø er organisationens ansvar, ikke den enkelte medarbejders.

De konkrete indsatser fokuserer især på arbejdspladsnære aktiviteter, som gør en reel forskel, og på bedre værktøjer til arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter.

Læs DM’s arbejdsmiljøpolitik (pdf)

Ligestilling

Ligestilling på arbejdsmarkedet handler om lige rettigheder og muligheder uanset køn. Kvinder om mænd skal have lige muligheder for uddannelse, ansættelse og forfremmelse. Det er til gavn for den enkelte men også for samfundet, at kvinder og mænd er lige i deres muligheder for at udleve deres professionelle potentiale. Derfor har Dansk Magisterforening fokus på ligeløn og en mere ligelig fordeling af barslen mellem mænd og kvinder.