DM's løntjek: Sådan har vi gjort

Lønstatistikken beskriver nettomånedslønnen i september 2017 eksklusive eget og arbejdsgivers pensionsbidrag og inklusive alle varige faste tillæg.

Statistikken bag DM’s løntjek er udarbejdet af DM’s sekretariat og bygger på de oplysninger, som medlemmer har givet DM i løbet af oktober 2017. Statistikken for statsansatte medlemmer bygger desuden på oplysninger fra Moderniseringsstyrelsens ISOLA-database.Af hensyn til den statistiske nøjagtighed og anonymitet er gennemsnittet for grupper med mindre end fem besvarelser ikke medtaget.

Ledere indgår ikke i lønstatistikken, og den omfatter kun akademiske ansættelser.

Beregningen af lønnen for privat og offentligt ansatte fremskrives hver måned med en tolvtedel af sidste års lønudvikling.

Lønstatistik for privatansatte
I alt blev 6.427 privatansatte medlemmer spurgt om deres månedsløn i september 2017, heraf har 2.417 svaret ved fristens udløb, hvilket giver en svarprocent på 38 procent. Reelt ligger svarprocenten formegentlig lidt højere, da en del af de personer, undersøgelsen er sendt til, aldrig har modtaget invitationen på grund af fejlagtige mailadresser, orlov eller ferie. Dataindsamlingen er gennemført i perioden mellem 3. oktober og 5. november 2017, og der er udsendt en invitation og tre opfølgende rykkere.

I besvarelserne indgår også ledere, bachelorer og medlemmer, som har oplyst, at de har fået nyt job uden for privatområdet. Disse personer indgår ikke i privatlønstatistikken, og derfor er selve grundlaget for statistikken på godt 1.800 personer.

I lønstatistikken for privatansatte medlemmer bruger DM konsekvent bruttoløn. Bruttolønnen er udbetalt løn i september inklusive arbejdsgiverbidrag til eventuelle pensionsordninger, herunder bidrag til ATP og ferietillæg. Ferietillægget bliver beregnet som 1 procent af lønnen. For de medlemmer der har angivet, at de har modtaget en bonus i løbet af det seneste år, er værdien af den bonus delt med 12 og lagt oven i månedslønnen.

Lønstatistik for kommunalt ansatte
I alt blev 3.933 medlemmer spurgt om deres månedsløn i september 2016, heraf har 1.456 svaret ved fristens udløb, hvilket giver en svarprocent på 37 procent. Reelt ligger svarprocenten formegentlig lidt højere, da en del af de personer, undersøgelsen er sendt til, aldrig har modtaget invitationen på grund af fejlagtige mailadresser, orlov eller ferie. Dataindsamlingen er gennemført i perioden mellem 3. oktober og 5. november 2017, og der er udsendt en invitation og tre op følgende rykkere.

I besvarelserne indgår også ledere, bachelorer og medlemmer, som har oplyst, at de har fået nyt job uden for den kommunale sektor. Disse personer indgår ikke i statistikken for kommunalt ansatte, og derfor er selve grundlaget for statistikken på ca. 1.150 personer.

Alle beløb er angivet i forhold til en 37 timers ansættelse.

Lønstatistikken beskriver nettomånedslønnen i september 2017 eksklusive eget og arbejdsgivers pensionsbidrag og inklusive alle varige faste tillæg.

Lønnen i den offentlige sektor opgøres i statistikken som nettoløn. Nettolønnen er lønnen før skat, men uden pensionsbidrag. Det betyder, at pensionen kommer ud over nettolønnen. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og du bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen (det såkaldte eget-bidrag). I regionerne udgør pensionsprocenten 17,82 procent. Statistikken dækker kun overenskomstansatte kandidater på nyt lønsystem.

Lønstatistik for regionalt ansatte
I alt blev 1.032 medlemmer spurgt om deres månedsløn i september 2016, heraf har 414 svaret ved fristens udløb, hvilket giver en svarprocent på 41 procent. Reelt ligger svarprocenten formegentlig lidt højere, da en del af de personer, undersøgelsen er sendt til, aldrig har modtaget invitationen på grund af fejlagtige mail-adresser, orlov eller ferie. Dataindsamlingen er gennemført i perioden mellem 29. september og 5. november 2017, og der er udsendt en invitation og tre op følgende rykkere.

I besvarelserne indgår også ledere, bachelorer og medlemmer, som har oplyst, at de har fået nyt job uden for den regionale sektor. Disse personer indgår ikke i privatlønstatistikken, og derfor er selve grundlaget for statistikken på ca. 325 personer.

Alle beløb er angivet i forhold til en 37 timers ansættelse. Lønstatistikken beskriver nettomånedslønnen i september 2017 eksklusive eget og arbejdsgivers pensionsbidrag og inklusive alle varige faste tillæg.

Lønnen i den offentlige sektor opgøres i statistikken som nettoløn. Nettolønnen er lønnen før skat, men uden pensionsbidrag. Det betyder, at pensionen kommer ud over nettolønnen. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og du bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen (det såkaldte eget-bidrag). I regionerne udgør pensionsprocenten 17,97 procent. Statistikken dækker kun overenskomstansatte kandidater på nyt lønsystem.

Lønstatistik for statsansatte
Alle beløb er angivet i forhold til en 37 timers ansættelse.

Der indgår 7.552 overenskomstansatte akademikere uden personaleansvar i lønstatikken for statsligt ansatte.

Statistikken dækker kun overenskomstansatte kandidater på nyt lønsystem.

For statsligt ansatte er beregningsgrundlaget:

  • Basisløn
  • Faste kvalifikationstillæg og personlige tillæg
  • Funktionstillæg og stillingsmæssige tillæg
  • Øvrige faste/midlertidige tillæg

Læs mere om lønbegrebet for statsligt ansatte hos Moderniseringsstyrelsen

Lønstatistik for studerende
Statistikken er udarbejdet af DM’s sekretariat og bygger på de oplysninger, som de studerende medlemmer har givet DM i løbet af september og oktober 2017.

I alt blev 16.204 studerende spurgt om deres løn i september 2016, heraf har , det vil sige 11,5 procent, svaret. Dette kan dog ikke tolkes som en egentlig svarprocent, da det ikke er alle studerende, der har et arbejde ved siden af studiet.