Konfliktvejledning ABC


A

Afspadsering
Aktiviteter for konfliktramte - og sympatisører
​ANDET ARBEJDE
Arbejde på andre overenskomster
ANSÆTTELSE
ARBEJDSMARKEDSBIDRAG OG ATP

B

BARNS SYGDOM
BARSELSORLOV, HERUNDER GRAVIDITETSORLOV, FÆDREORLOV OG FORÆLDREORLOV
BESÆTTELSE AF LEDIGE STILLINGER
Bopæl i udlandet og arbejde i Danmark
BIBESKÆFTIGELSE

C

CHEFER

D

DAGPENGE

E

EFTERINDTÆGT EFTER FUNKTIONÆRLOVENS § 8
EFTERLØN/DELEFTERLØN
​​​EKSKLUSION
Eksterne lektorer

F

FERIE
DEN 6. FERIEUGE
FLEksJOB JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR/JOB MED LØNTILSKUD
​FORPLIGTELSER UNDER KONFLIKTEN
​FORTRÆDIGELSESKLAUSULER
Freelancer
FRITSTILLing

G

GENOPTAGELSE AF ARBEJDET
Grænsegænger

K

Konflikt – Er du omfattet?
Konflikt – Hvem er ikke omfattet?
KOMBINATIONSBESKÆFTIGELSE
Konfliktramt arbejde
​KONFLIKTENS OPHØR
KONFLIKTUNDERSTØTTELSE
KURSER

L

LEDER
LEDIGE MEDLEMMER
LOCKOUT
LØN 
LØNANCIENNITET

M

​MEDLEMMER DER IKKE SKAL I KONFLIKT
MIDLERTIDIGT, TIDSBEGRÆNSET OG OPGAVEBEGRÆNSET ARBEJDE
Mobiltelefon, computer og tablets under konflikt

N

Normperiode på underviserområdet – opgørelse af arbejdstid
Nødberedskab

O

OMSORGSDAGE
Opholdstilladelse
​OPSIGELSE FRA ARBEJDSGIVERENS SIDE
OPSIGELSE FRA MEDARBEJDERENS SIDE
​​ORLOV UDEN LØN (IKKE BARSELS/FORÆLDREORLOV MV.)
OVERARBEJDE

P

PENSION
Ph.d.-studerende
Professorer

S

Selvstændig
Selvstændig - konfliktramt arbejde
SKAT og skattefradrag
Solidaritet med konfliktende medlemmer
STILLINGSOPSLAG
STREJKE
Studerende – Bachelor
SYGDOM
Studenterundervisere

T

TJENESTEREJSER

U

UDMELDELSE
UDLANDET
UDLÆNDINGE
UDSTATIONEREDE
Undervisningsassistenter
Uorganiserede
A

Afspadsering
Du kan ikke afspadsere, når du er omfattet af konflikt. Har du begyndt afspadseringen inden konflikten er iværksat, må du afbryde afspadseringen.

Afspadsering, som er aftalt, men ikke begyndt, kan ikke begyndes, mens konflikten løber.

Der kan heller ikke optjenes overtimer til evt. senere afspadsering under en konflikt.

Aktiviteter for konfliktramte - og sympatisører
Få overblikket over hvilke OK18-aktiviteter, du kan deltage i sammen med DM her: Aktiviteter under OK18

Anciennitet
Ansættelsesforholdet ophører i princippet endeligt ved konfliktens begyndelse. Du optjener derfor heller ikke anciennitet under konflikten. Fortrædigelsesklausulen medfører dog, at de rettigheder og forpligtelser, du har optjent på tidspunktet for konfliktens start, genopstår efter konflikten. Det betyder, at fx opsigelsesvarsler, ret til fratrædelsesgodtgørelse samt løn- og jubilæumsanciennitet er den samme som ved konfliktens start. Den videre optjening fortsætter efter konflikten. Reelt forskydes ancienniteten altså med antallet af dage, man har været i konflikt.

Hvis du deltager i nødberedskabsarbejde under konflikten, indgår dette dog i beregningen af anciennitet. Se: Fortrædigelsesklausuler​

​Andet arbejde
Når du er omfattet af konflikt, må du under konflikten ikke påtage dig andet arbejde, der er konfliktramt.

Du må heller ikke påtage dig konfliktramt arbejde, der af arbejdsgiveren søges overflyttet fra et arbejdsområde til et andet ved omstrukturering, personalerokering eller lignende.

Har du bibeskæftigelse, vil du fortsat kunne varetage denne beskæftigelse, medmindre bibeskæftigelsen udføres som led i hovedstillingen eller ligger inden for det konfliktramte område.

Hvis du påtager dig konfliktramt arbejde, vil det almindeligvis blive opfattet som et brud på solidariteten (strejkebryder). Det er i den arbejdsretlige praksis antaget, at en overenskomstansat, som ikke er omfattet af en iværksat konflikt, lovligt kan nægte at påtage sig konfliktramt arbejde, som en lovligt strejkende kollega skulle have udført. En sådan arbejdsvægring kan ske uden varsel.

Er du tjenestemand er udgangspunktet, at du kun er forpligtet til at udføre det arbejde, der ligger inden for dit normale arbejdsområde. Du er dermed ikke er forpligtet til at udføre konfliktramt arbejde.

Er du tvivl om , hvad der i en konkret situation er konfliktramt arbejde, bør du kontakte DM.

Påtager du dig konfliktramt arbejde, kan du blive ekskluderet af DM.

Arbejde på andre overenskomster
Hvis du er medlem af DM, men arbejder på en anden overenskomst, er du ikke omfattet af konflikten. Strejke og lockout gælder kun medlemmer af DM, som er ansat efter den akademiske overenskomst. Når du arbejder efter en anden overenskomst står du udenfor konflikten, og skal derfor møde som sædvanligt og passe dit arbejde.

Står du udenfor konflikten må du ikke tage konfliktramt arbejde.
Se: Konfliktramt arbejde

Ansættelse
Har du flere ansættelsesforhold, skal du betragte hvert enkelt ansættelsesforhold isoleret. Du er kun omfattet af konflikten i de ansættelsesforhold, hvor der er etableret konflikt.
Se: Bibeskæftigelse og kombinationsbeskæftigelse

Arbejdsmarkedsbidrag og ATP
Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af den konfliktunderstøttelse eller de dagpengeydelser efter sygedagpengeloven og barselloven, der modtages under en arbejdskonflikt, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag.

Der skal heller ikke betales ATP af den konfliktunderstøttelse, der modtages under en konflikt, jf. ATP-loven.
Se: Sygdom

Til toppenB
Barns sygdom
Du har ikke ret til frihed i forbindelse med barns sygdom under konflikten.

Barselsorlov, herunder graviditetsorlov, fædreorlov og forældreorlov
Skal du have - eller har du påbegyndt lønnet barselsorlov, forældreorlov mv. under konflikten, har du ikke ret til løn fra din arbejdsgiver i henhold til overenskomstens bestemmelser under konflikten.

Er du på graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov med løn ved konfliktens iværksættelse, skal du kontakte Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan udbetale barselsdagpenge i henhold til reglerne i barselsloven. Man kan få udbetalt dagpenge efter barselsloven fra 4 uger før fødslen.

Når det drejer sig om graviditetsorlov, har man på det statslige område ret til at gå på graviditetsorlov med løn fra 6 uger før forventet fødsel og på det kommunale og regionale område fra 8 uger før forventet fødsel. Har du påbegyndt graviditetsorlov ved konfliktens start, og der er mere end 4 uger til forventet fødsel, kan du få udbetalt konfliktunderstøttelse. I perioden indtil 4 uger før forventet fødsel er man ikke berettiget til barselsdagpenge fra sin bopælskommune. Fra 4 uger før forventet fødsel vil der kunne udbetales dagpenge fra kommunen, og du vil være berettiget til supplerende konfliktunderstøttelse.

Når konflikten ophører, genopstår arbejdsgiverens forpligtelse til at betale løn under barsel. Det forudsætter dog, at ansættelsesforholdet genoptages, og at du fortsat er på barselsorlov, forældreorlov mv. med løn.

Det er også en forudsætning, at du omgående efter konfliktens ophør meddeler arbejdsgiver, at du er begyndt på barselsorlov. DM anbefaler, at du under konflikten overholder de gældende frister for varsling af barselsorlov over for arbejdsgiveren.

Den periode, hvor arbejdsgiveren er forpligtet til at betale løn under barsel, forlænges ikke med den tid, som konflikten har varet. Ligeledes forlænges en eventuel dagpengeret fra Udbetaling Danmark ikke.

Besættelse af ledige stillinger
Hvis du har indgået aftale med en arbejdsgiver om ansættelse i en stilling, der senere viser sig at være omfattet af konflikten, tiltræder du stillingen, men bliver straks omfattet af konflikten. Betingelsen er, at du er medlem af en konfliktende organisation.

Stillinger, som ønskes besat under konflikten, vil normalt være blokaderamte og kan ikke besættes med medlemmer af de organisationer, der har varslet konflikt.

Bibeskæftigelse
Du må som konfliktramt ikke udføre andet arbejde, der er konfliktramt i konfliktperioden. Har du bibeskæftigelse, som fx undervisning, vil du fortsat kunne varetage denne beskæftigelse, medmindre bibeskæftigelsen udføres som led i din hovedstilling eller ligger inden for det konfliktramte område. Hvis du udfører konfliktramt arbejde, vil det almindeligvis blive opfattet som et brud på solidariteten (strejkebryder). Forbuddet mod varetagelse af konfliktramt arbejde som bibeskæftigelse gælder uanset, om du udfører arbejde som fx selvstændig eller vikar.

Bopæl i udlandet og arbejde i Danmark
Se: Grænsegænger

Til toppenC
Chefer
Se: Leder​

​D
Dagpenge
Se: Ledige medlemmer​

E​
Efterindtægt efter funktionærlovens § 8

Efterladte til et medlem, der dør under en konflikt, er ikke berettiget til efterløn i henhold til funktionærloven fra arbejdsgiveren. I stedet må udgifterne til efterløn udredes af konfliktfonden.

Efterløn/delefterløn
Der kan udstedes efterlønsbevis under konflikt. Du kan kontakte a-kassen for yderligere vejledning.

​​​Eksklusion
I DM’s vedtægter er der hjemmel til, at hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, der har overtrådt vedtægterne eller optrådt illoyalt. Det betyder, at i en konfliktsituation må du som medlem ikke offentligt modarbejde den vedtagne politik ligesom du skal følge de givne direktiver om konfliktens førelse.

Ekskluderede medlemmer modtager ikke konfliktstøtte.

​​Eksterne lektorer
Er du ansat efter aftale om eksterne lektorer, er du omfattet af statens lockoutvarsel.

Til toppenF
Ferie
Har du påbegyndt din ferie, når konflikten sættes i gang, anses du for at holde ferien også under konflikten. Du har i den situation ret til at få løn udbetalt under ferie – (såfremt du i øvrigt holder ferie med løn) - også selvom den kommer til udbetaling under konflikten.

Hvis din ferie afholdes som planlagt, skal du ved sygdom, der kan begrunde suspension af ferien, sygemelde dig til din arbejdsgiver og sikre dig lægelig dokumentation for sygdommen fra første sygedag. Hvis der er tale om de første fem feriedage, anses ferien fortsat for at være afholdt. I forhold til de efterfølgende 20 sygedage, som der kan gives erstatningsferie for, må du anses for at være sygemeldt og har i den situation ikke længere krav på løn fra din arbejdsgiver. Da der er tale om en ret og ikke en pligt, bestemmer du selv, i hvilket omfang du afholder ferien som planlagt eller angiver sygdom som feriehindring - og dermed eventuelt vil kræve erstatningsferie.

Har du på grund af konflikten ikke kunnet holde restferie inden ferieårets udløb (den 30. april), kan du få løn/feriegodtgørelse for ikke-afholdt ferie udbetalt senest ved ferieårets afslutning. Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at din ikke-afholdte ferie overføres til det næste ferieår.

Hvis en konflikt medfører, at du ikke kan holde hovedferien inden ferieperiodens udløb (den 30. september), kan du vælge enten at udskyde ferien til et senere tidspunkt i ferieåret eller at få udbetalt feriepenge for den ikke-afholdte hovedferie.

Den 6. ferieuge
Afvikling af den 6. ferieuge følger de samme principper som afvikling af øvrig ferie.

Deltager du i en overenskomstmæssig strejke eller lockout, optjener du ikke ret til feriedage som en del af den 6. ferieuge, i den tid, som konflikten varer, jf. ferieaftalerne.

Medfører konflikten, at du ikke kan holde en planlagt en feriedag optjent som en del af den 6. ferieuge, kan du holde dagen på et senere tidspunkt i ferieåret eller få den godtgjort kontant/overført efter de gældende regler i de relevante ferieaftaler.

Fleksjob job på særlige vilkår/job med løntilskud
Er du ansat i fleksjob, job på særlige vilkår eller job med løntilskud deltager du i konflikten på lige fod med øvrige ansatte efter samme overenskomst.

​Forpligtelser under konflikten
Du skal forlade arbejdspladsen, når konflikten træder i kraft, og du må ikke være på arbejdspladsen, så længe konflikten varer.

Under konflikten forventes det, at du til gengæld for konfliktunderstøttelsen deltager i de aktiviteter og opgaver, som DM iværksætter, og at du som ikke-konfliktramt medlem bakker op ved også at deltage i aktiviteterne i det omfang, du kan.

Medlemmer, der ikke respekterer arbejdsstandsningen eller undlader at følge pålæg fra organisationerne under konflikten, kan blive sanktioneret – og herunder eventuelt ekskluderet - i henhold til DM's love.

Fortrædigelsesklausuler
En fortrædigelsesklausul er en aftale mellem konfliktens parter om, at ansættelsesforholdet kun er suspenderet i konfliktperioden.

I AC's hovedaftale er der aftalt en sådan fortrædelighedsklausul. Den indebærer, at medarbejderne efter konfliktens ophør uden unødigt ophold skal genoptage arbejdet på de tjenestesteder, hvor de var ansat, og at de konfliktberørte medarbejdere efter konfliktens ophør har krav på at indtræde i de samme arbejdsmæssige funktioner som før konflikten.

Retten til at genindtræde i tidligere stilling efter ophør af strejke eller lockout er dog ikke et ubetinget krav. Arbejdsretten har ved en dom afsagt den 12. oktober 1998 udtalt, at i det omfang det ikke er driftsmæssigt muligt at genansætte alle tidligere ansatte, kan genansættelse ikke kræves. Det blev ved dommen slået fast, at princippet, der tidligere var kendt fra produktionsvirksomheder, også gælder på funktionærområdet.

Fortrædelighedsklausulen er ensbetydende med, at ansættelsesforholdet i praksis suspenderes i konfliktperioden med den følge, at der eksempelvis ikke skal udstedes et nyt ansættelsesbevis til den enkelte medarbejder, når arbejdet genoptages efter konfliktens ophør.
Se: Konfliktens ophør​

Freelancer
Se: Selvstændig

Fritstilling
Er du efter aftale med din arbejdsgiver blevet fritstillet, inden konflikten er trådt i kraft, er du omfattet af konflikten. Det betyder, at du ikke får udbetalt løn fra din arbejdsgiveren under konflikten, men i stedet vil kunne modtage konfliktunderstøttelse fra DM.

Fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen
Se: Tjenesterejse, konfliktens ophør og forpligtelser under konflikten​.​
Til toppenG
Genoptagelse af arbejdet
Se: Konfliktens ophør​

Grænsegænger
Bor du i udlandet – fx Sverige eller Tyskland – og arbejder i Danmark, er du også omfattet af konflikten. Der gælder særlige regler for medlemskab af a-kasse, og Dansk Magisterforening anbefaler, at du kontakter a-kassen.

Du kan læse mere her: https://ma-kasse.dk/nyheder/konflikt-og-dagpenge/

Til toppenK
Konflikt – Er du omfattet?

Du er en del af konflikten, hvis du er medlem af DM og ansat på en offentlig akademisk overenskomst (AC-overenskomsten), og i øvrigt er omfattet af strejke- eller lockoutvarslerne.
Læs mere her: https://www.dm.dk/Landingpages/OK18/Lockoutvarsler og her: https://www.dm.dk/Landingpages/OK18/Arbejdspladser

Dette gælder, uanset hvilken akademisk uddannelse du har, så længe uddannelsen er omfattet af de akademiske overenskomster.

Hvis arbejdspladsen udtages til konflikt, gælder det også for DM-medlemmer ansat på AC-overenskomst, som er:

 • studerende
 • tidsbegrænset ansat
 • ansat i fleksjob eller med løntilskud
 • medlemmer med bibeskæftigelse på de konfliktramte områder

Udover Dansk Magisterforening er følgende organisationer medlemmer af Akademikerne og dermed omfattet af AC-overenskomster på det offentlige område:

 • Bibliotekarforbundet
 • Dansk Kiropraktor Forening
 • Dansk Mejeriingeniør Forening
 • Dansk Psykolog Forening
 • Den Danske Dyrlægeforening
 • Den danske Landinspektørforening, DdL
 • Den danske Præsteforening
 • Djøf
 • Forbundet Arkitekter og Designere
 • Forbundet Kommunikation og Sprog
 • Ingeniørforeningen, IDA
 • JA (Jordbrugsakademikerne)
 • Pharmadanmark
 • Ansatte Tandlægers Organisation
 • Tandlægeforeningen

Konflikt – Hvem er ikke omfattet?
Nogle medarbejdergrupper er undtaget fra konflikten. Det gælder:

 • Egentlige chefer på et vist lønniveau. Se: Leder​
 • Medlemmer, der er nødvendige for, at konflikten kan afsluttes
 • Medlemmer, som parterne aftaler at undtage fra konflikt, fx til nødberedskab på sygehuse
 • Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte
 • DM-medlemmer der ikke er ansat på en AC-overenskomst*
 • Administrative medarbejdere (TAP’er) ved professionshøjskoler, erhvervsakademier, det maritime område, almene gymnasier og erhvervsgymnasier er ikke omfattet af hverken lockout eller strejke
 • Militært ansatte officerer mv. ansat i henhold til overenskomst

På statens område gælder det desuden, at følgende medarbejdergrupper er undtaget fra konflikten:

 • Alle medarbejdere, der har fast tjenestested udenfor Danmark
 • Medarbejdere, der er etableret udenfor Danmark på baggrund af længerevarende ophold
 • Statsborgere i lande uden for EU eller EØS (Er du ansat på det kommunale eller regionale område, bør du kontakte DM for en nærmere afklaring af, hvordan du er stillet)

* Hvis du er medlem af DM og ansat på anden overenskomst end AC, skal du møde på arbejde under strejke og lockout. Du må kun udføre dine egne opgaver og ikke påtage dig konfliktramt arbejde.

Kombinationsbeskæftigelse
Er du kombinationsbeskæftiget, vil det være en konkret vurdering at afgøre i hvilket omfang, du er omfattet af konflikten. Det vil afhænge af, hvordan konflikten iværksættes. Kontakt TR eller DM, hvis du er i tvivl.

Konfliktramt arbejde
Er du ikke omfattet af konflikten, skal du fortsætte med dit normale arbejde. Du kan ikke pålægges at udføre anden slags arbejde eller mere arbejde, end du er ansat til og sædvanligvis udfører.

Grænsen mellem hvad der er henholdsvis ”normalt” arbejde og konfliktramt kan være vanskelig at trække i praksis. Men bliver man pålagt at løse opgaver, som normalt bliver løst af de konfliktende medarbejdere, vil der være en indikation for, at der er tale om konfliktramt arbejde.

Hvis du bliver pålagt arbejde, som du mener er konfliktramt arbejde, kan du indledningsvist rette henvendelse til DM for nærmere afklaring.

Du må heller ikke påtage dig konfliktramt arbejde, der af arbejdsgiveren søges overflyttet fra et andet arbejdsområde ved omstrukturering, personalerokeringer eller lignende.

Er du selvstændig/freelancer –
se: Selvstændig – Konfliktramt arbejde

​Konfliktens ophør
Ifølge hovedaftalens fortrædigelsesklausul er ansættelsesforholdet kun suspenderet i konfliktperioden. Når konflikten stopper skal der derfor ikke udstedes et nyt ansættelsesbrev til den enkelte medarbejder, når arbejdet genoptages.

Ansættelsesforholdet påvirkes dog af, at det har været afbrudt i den periode, konflikten har varet. Bl.a. ved at anciennitetsbestemte rettigheder forskydes med antallet af dage, man har været i konflikt.

Når konflikten ophører, har du uden unødigt ophold pligt til at genoptage arbejdet på din arbejdsplads. Du har ret til at genindtræde i de samme arbejdsmæssige funktioner som før konflikten.

Kan du ikke genoptage arbejdet pga. sygdom eller lignende, skal du straks meddele dette til din arbejdsgiver efter de regler, der gælder for sygemelding på din arbejdsplads. Dette for at blive betragtet som genindtrådt med den virkning, at løn eller andre ydelser betales af din arbejdsgiver fra dette tidspunkt.

Se: Fortrædelighedsklausuler ​

Konfliktunderstøttelse
Læs mere her

Kurser
Under konflikten kan du i princippet ikke deltage i kursus, hvor din arbejdsgiver har givet dig tjenestefrihed med hel eller delvis løn. Du bør dog afklare både med DM og din arbejdsgiver, om der er mulighed for, at du kan deltage.

Til toppenL
Leder

På det kommunale og regionale område omfatter en konflikt ikke egentlige chefer på et vist lønniveau. Det vil sige:

 1. chefer med selvstændigt budgetansvar, personaleledelse og ansættelseskompetence, såfremt disse
 2. mindst er på løntrin 50 på det kommunale/regionale område eller tilsvarende lønniveau.

Begge betingelser skal således være opfyldt for, at de pågældende er undtaget konflikten.

På det statslige område omfatter en konflikt ikke egentlige chefer på et vist lønniveau. Det vil sige:

 1. chefer med selvstændigt budgetansvar, personaleledelse og ansættelseskompetence, såfremt disse
 2. mindst er i lønramme 36 på statens område eller tilsvarende lønniveau.

Begge betingelser skal således være opfyldt for, at de pågældende er undtaget konflikten.

Pejlemærker ved vurderingen af, om der foreligger et egentligt chefansvar, er blandt andet:

 • Afholdelse af MUS-samtaler
 • Sygefraværssamtaler
 • Ansvar for ferietilrettelæggelse, lønforhandling/lønindstilling samt det reelle beslutningsansvar i forhold til ansættelse/advarsel/afsked og lignende.

Den øverste ledelse vil i videre omfang end andre kunne være både forpligtet som berettiget til at overtage arbejdsfunktioner, som ellers skulle have været varetaget af ansatte, der er omfattet af en konflikt. 

Øvrige ledere kan ud over det sædvanlige arbejde alene udføre det arbejde, som måtte være nødvendigt af hensyn til personers liv og helbred og for at hindre, at større værdier går tabt eller andre lignende vigtige hensyn.                 

Følgende tre spørgsmål kan eventuelt bruges som rettesnor:

 • Er den arbejdsopgave, du pålægges, en opgave, der normalt er en del af dit arbejdsområde?
 • Hvis ikke, er det så en opgave, du af og til løser?
 • Hvem plejer, at udføre opgaven?

Til toppen

Ledige medlemmer
Er du ledig, når konflikten går i gang – og din ledighed ikke skyldes konflikten, står du uden for konflikten og kan derfor fortsat modtage dagpenge fra a-kassen eller ledighedsydelse fra kommunen, hvis du er med i fleksjobordningen. Som ledigt medlem må du ikke tage konfliktramt arbejde.

Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, der ophører under konflikten, vil du kunne få arbejdsløshedsdagpenge eller ledighedsydelse, da ledigheden ikke skyldes konflikten.

Er du omfattet af konflikt kan du ikke modtage supplerende dagpenge fra a-kassen, så længe konflikten løber. Det skyldes, at der i arbejdsløshedsforsikringsloven ikke skelnes mellem, om dagpengene ydes fuldt eller delvist. Du vil i stedet kunne modtage konfliktunderstøttelse som andre konfliktramte medlemmer.

Du kan læse mere her: https://ma-kasse.dk/nyheder/konflikt-og-dagpenge/

Lockout
Arbejdsgivernes modtræk kan være iværksættelse af lockout. Dvs. at alle eller grupper af medarbejdere organiseret i den/de pågældende organisation(er) udelukkes fra arbejdet.

Læs også: Hvad betyder en lockout for dig?

Se også: Konflikt – Er du omfattet?

Løn

Hvis du er omfattet af konflikten, får du ikke løn, så længe konflikten varer. Til gengæld er du som medlem af DM berettiget til konfliktunderstøttelse fra DM i form af konfliktlån.

Du får udbetalt den løn, du har optjent før konflikten, på den normale lønningsdag. Det gælder også selvom udbetalingsdagen er i konfliktperioden.

Læs mere om konfliktlån her

Lønanciennitet
Se: Anciennitet​
Til toppenM
Medlemmer, der ikke skal i konflikt
Administrative medarbejdere (TAP’er) ved professionshøjskoler, erhvervsakademier, det maritime område, almene gymnasier og erhvervsgymnasier er ikke omfattet af hverken lockout eller strejke.

I henhold til hovedaftalen på det kommunale og regionale område kan en arbejdsstandsning ikke omfatte:

 1. Egentlige chefer på et vist lønniveau. Se: Leder
 2. Medlemmer, hvis medvirken ved forhandlingerne er nødvendig for forhandlingernes afslutning og konfliktens ophør
 3. Medlemmer, der undtages ved aftale mellem parterne.

Med henvisning til punkt 2 og 3 vil der typisk blive indgået aftaler mellem organisationerne og arbejdsgiverne om etablering af nødberedskab for opretholdelse af vitale/livsvigtige funktioner, fx på hospitalerne.

I henhold til hovedaftalen på det statslige område kan en arbejdsstandsning ikke omfatte:

 1. Egentlige chefer på et vist lønniveau. Se: Leder
 2. Medlemmer, hvis medvirken i Finansministeriet eller i ministerier og styrelser er nødvendig for forhandlingernes afslutning eller konfliktens ophør
 3. Medlemmer, der undtages ved aftale.
 4. Militært ansatte officerer mv. ansat i henhold til overenskomst

Tjenestemænd kan ikke omfattes af en lovlig varslet konflikt, da tjenestemandssystemet ikke indeholder hjemmel til etablering af kollektive kampskridt. Strejke og blokade vil derfor blive betragtet som kollektive tjenesteforseelser. 

Midlertidigt, tidsbegrænset og opgavebegrænset arbejde
Er du ansat til at varetage midlertidigt, tidsbegrænset eller opgavebegrænset arbejde på et konfliktramt område, er du også omfattet af konflikten.

Skal din tidsbegrænsede ansættelse efter planen ophøre under konflikten, slutter din ansættelsesforhold som aftalt. Da ansættelsen med udløbet er endeligt ophørt, kan du overgå til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du opfylder betingelserne.

En arbejdsgiver kan ikke opsige et midlertidigt/tidsbegrænset ansat medlem med konflikten som begrundelse.
Se: opsigelse fra arbejdsgiverens side​

Mobiltelefon, computer og tablets under konflikt
Dit ansættelsesforhold suspenderes under en konflikt. Har du en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon, computer eller tablet, må arbejdsgiveren inddrage enheden under en konflikt. Også selv om I under ansættelsesforholdet har aftalt, at du kan bruge mobiltelefonen privat og bliver beskattet af det, som følge af, at den er et arbejdsredskab.

Reglerne på området er meget enkle. Du kan sammenligne situationen med, at du bliver opsagt med 1 måneds varsel. I den situation skal du efterlade telefon, computer eller tablet, når du forlader arbejdspladsen. Det samme gør sig gældende her. Ligesom både løn og beskatning suspenderes under en konflikt.

Har du efter aftale med arbejdsgiver en arbejdsgiverbetalt telefon, computer eller tablet med hjem under en konflikt, må du kun bruge den i privat øjemed.

Hvis din arbejdsgiver inddrager din enhed, skal arbejdsgiveren sørge for at indberette det korrigerede tal til SKAT, da du ikke skal beskattes under den periode, du er omfattet af konflikten.

Til toppen


N

Normperiode på underviserområdet – opgørelse af arbejdstid
Med mindre, der lokalt er truffet aftale om andet - fx at arbejdstiden indregnes med den forud for konflikten planlagte arbejdstid, indregnes konfliktperioden i den samlede normperiode med 7,4 time om dagen for en fuldtidsbeskæftiget.

På professionshøjskoler, erhvervsakademier og universiteter arbejder man i forvejen med en ukontrollabel arbejdstid med en anslået dagsnorm på 7,4 time om dagen.

Tillidsrepræsentanter opfordres til at tage initiativ til at gå i dialog med ledelsen om, hvordan undervisning/eksamen kan afvikles efter konfliktens ophør samtidigt med, at der sikres tid til forskning og andre opgaver.

Nødberedskab
Der kan på nogle områder være behov for et nødberedskab, som håndterer opgaver, som er livsvigtige, uopsættelige, påkrævede for at undgå helbreds eller førlighedstruede følger, eller for at undgå at der opstår stor økonomisk skade, som ikke står mål med konflikten.

Det er derfor ved de centrale forhandlinger aftalt, at arbejdsgiver kan begære, at der under en konflikt stilles et nødberedskab til rådighed.

Forhandlingerne om etablering og rammer for nødberedskabet foregår i varslingsperioden mellem Moderniseringsstyrelsen/KL/Danske Regioner og Hovedorganisationerne (herunder AC).

Det er således IKKE den enkelte arbejdsgiver, der indgår en aftale med medarbejderne/tillidsrepræsentanterne.

Hvis vore medlemmer på en arbejdsplads vurderer, at opgaver falder ind under de nævnte kriterier, så anbefaler vi, at de går til deres chef/leder. Det er ikke det enkelte medlem, der skal bære ansvaret for den manglende drift under en konflikt; det er arbejdsgiver. Det vil være op til arbejdsgiver at tage ansvar for situationen og evt. gå videre med spørgsmålet om at begære et nødberedskab.

Til toppenO​​

Omsorgsdage
Omsorgsdage, som er aftalt, men ikke begyndt, kan ikke begyndes, mens konflikten løber.

Du kan i stedet afholde resterende omsorgsdage på et senere tidspunkt.

Opsigelse fra arbejdsgiverens side
Har du sagt din stilling op, før konflikten begynder, får opsigelsen virkning efter sit indhold. Løber opsigelsesperioden under konflikten, bliver du, hvis du er medlem af en konfliktende organisation, omfattet af konflikten på samme måde som andre medlemmer.

Siger du din stilling op under konflikten, skal det ske med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår. Det gælder også hvis du ønsker at fratræde for at gå på pension.

Opholdstilladelse
Ifølge Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) giver følgende vejledning, hvis du har en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af beskæftigelse:

 • Din tilladelse vil ikke blive inddraget, hvis du bliver ramt af strejke eller lockout som følge af en lovlig konflikt i den periode, hvor din tilladelse er gyldig.
 • Det er en betingelse, at du genindtræder i din stilling, når den lovlige konflikt er overstået.
 • Det er ikke muligt at få en ny opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af beskæftigelse, hvis du tilbydes ansættelse ved en virksomhed eller institution, der er omfattet af en lovlig konflikt.
 • Du skal indgive en ansøgning om forlængelse, inden din nuværende tilladelse udløber. Det gælder også selv om du er ramt af strejke eller lockout.

Opsigelse fra medarbejderens side
Hvis et medlem har sagt sin stilling op, før konflikten begynder, får opsigelsen virkning efter sit indhold. Løber opsigelsesperioden under konflikten, bliver medlemmet, hvis pågældende er medlem af en konfliktende organisation, omfattet af konflikten på samme måde som andre med-lemmer.

Hvis medlemmet siger sin stilling op under konflikten, skal det ske med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår. Det gælder også hvis medlemmet ønsker at fratræde for at gå på pension.

​​Orlov uden løn (ikke barsels/forældreorlov mv.)
Der skelnes mellem orlov, som er påbegyndt inden konflikten, og orlov, som ønskes begyndt under konflikten.

Orlov kan ikke bevilges eller begyndes under konflikt.

Har du orlov uden løn på det tidspunkt, hvor konflikten begynder, er du ikke omfattet af konflikten. Du fortsætter derfor orloven uanset konflikten.

Slutter orlovsperioden under konflikten, deltager du herefter i konflikten som alle andre, dvs., at du kan få konfliktunderstøttelse fra det tidspunkt, du indtræder i konflikten.

Overarbejde
Du må acceptere overarbejde/merarbejde før konfliktens start, hvis din arbejdsgiver kræver det i sædvanligt og rimeligt omfang.
Til toppenP
Pension
Dansk Magisterforening har aftalt med MP Pension, at du fortsat vil være fuldt forsikringsmæssigt dækket under en konflikt. Under konflikt eller lockout, bliver der ikke indbetalt pensionsbidrag til MP Pension.

Ud over opsparingen til din alderspension, går en del af din månedlige pensionsindbetaling til at betale præmier på dine forsikringer hos MP Pension. Udgiften til forsikringspræmien vil blive taget fra din pensionsopsparing. Den månedlige præmie er på ca. 650,- kr. Dette kan i sidste ende reducere din årlige alderspension ved 67 år med mellem 190 – 350 kr. før skat.

Du kan vælge selv at indbetale dit pensionsbidrag direkte til MP Pension. På den måde undgår du at dække præmiebetalingen via din pensionsopsparing. Du kan se det pensionsbidrag, du kan indbetale ved at logge på mppension.dk og du kan overføre bidraget via din netbank til reg.nr. 3100, kontonummer 3100324814. Husk at oplyse dit CPR-nummer på overførslen. Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til MP Pensions rådgivere på telefon 39 15 32 61.
Læs mere hos MP Pension

Ph.d.-studerende
Ph.d. studerende ansat på arbejdspladser, som DM har udtaget til strejke, er omfattet af strejken på lige fod med deres kolleger.

Offentligt ansatte ph.d.-studerende er i udgangspunktet omfattet af lockoutvarslerne på det offentlige område, men der er undtagelser.

Følgende grupper af ph.d.-stipendiater er specifikt undtaget i statens lockoutvarsel. Det vil sige, de kan fortsætte arbejdet som vanligt:

 • Ph.d.-stipendiater ved European University Institute
 • Ph.d.-stipendiater, der i hele forløbet er indskrevet ved udenlandske institutioner
 • Ph.d.-stipendiat, der er indskrevet ved en højere uddannelsesinstitution i Danmark, men som i henhold til sin studieplan gennemfører en del af uddannelsen ved en udenlandsk forskningsinstitution

Der er i øjeblikket drøftelser mellem AC og Moderniseringsstyrelsen, om hvorvidt ph.d.-stipendiater, som står overfor at skulle på udlandsophold, kan tage af sted eller ej.

Andre ph.d.-studerende på udlandsophold
Er du ph.d.-studerende på udlandsophold og ansat fx på en professionshøjskole, på et hospital eller i en kommune, som er omfattet af lockoutvarslerne, kalder DM dig ikke hjem, og du kan altså blive i udlandet. DM forventer dog, at du bakker op om konflikten, og du kan derfor ikke arbejde på dit ph.d.-projekt i konfliktperioden. Du får ikke løn under konflikten, men kan søge konfliktlån i DM.

Du skal være opmærksom på, om fx din opholdstilladelse er gældende og din forsikring dækker under konflikten, hvor du jo formelt set ikke er i et ansættelsesforhold. Afklar dette med din arbejdsgiver.

Hvis du på grund af konflikt får ekstraudgifter til din forsikring i forbindelse med udlandsophold, bør du kontakte DM for afklaring af mulighederne for eventuel støtte.

Ph.d.- studerende – Forlængelse
Hvis du som ph.d.-studerende bliver omfattet af konflikt (strejke/lockout) vil du i konfliktperioden midlertidigt være uden ansættelse. Får du som følge af konfliktperioden brug for forlængelse, skal du søge om dette helt på samme måde som ved længere varende sygdom og barsel.

Hvis der opstår problemer i forhold til dette, bør du kontakte DM.

Professorer
Professorer i lønramme 37 og 38 er omfattet af statens lockoutvarsel, medmindre der er tale om professorer, som har selvstændigt personale- og budgetansvar.
Se: Leder​

Til toppenS

Selvstændig - Hvad betyder konflikten?
Hvis du før konflikten har indgået aftale om en opgave og den bliver aflyst eller forsinket på grund af konflikten, så afhænger dine rettigheder af, hvad du har aftalt med opdragsgiver.

Force majeure
I dansk ret gælder der et ikke-lovbestemt princip om force majeure - den uforudsete begivenhed, som en part ikke kan stilles til ansvar for, da den ikke kunne forhindres eller forebygges.

Betingelsen for at man kan gøre princippet om force majeure gældende og påberåbe sig ansvarsfrihed er, at der er taget forbehold herfor i den indgåede aftale mellem parterne.

I den foreliggende situation er der tale om en ordinær overenskomstfornyelse, og der er intet usædvanligt i - eller i hvert fald intet ekstraordinært usædvanligt i - at der er risiko for, at en konflikt bliver en realitet. Det hænger sammen med, at det konfliktforløb, der har været under opsejling, er helt i overensstemmelse med, hvad der er gældende ret baseret på Den Danske Model.

En eventuelt kommende konflikt vil således ikke være omfattet af eventuelle force majeure forbehold

DM Freelance kontrakt
Dansk Magisterforening anbefaler at selvstændige og freelancere ved indgåelse af aftaler o.l. anvender de DM standardkontrakter/betingelser, som fremgår af Freelancehåndbogen. Her anbefales det at anføre at: ”Hvis kontrakten annulleres af virksomheden uden at det skyldes forhold som den ansatte bærer ansvaret for, vil virksomheden være forpligtet til at betale den løn eller det honorar, der er aftalt.”


Hvis der ikke i aftalen er taget forbehold for konflikt
Hvis du ikke har taget forbehold for forsinkelser/leveringsproblemer eller lignende, så kan du være nærmest til at bære ansvaret for manglende levering og være bundet af den aftale som er indgået.

Vejledning hvis levering af ydelse forventes at blive problematisk

 • Tjek den indgåede kontrakt. Hvad er der aftalt, er der forbehold, hvad er du forpligtet til?
 • Hvis du kan forudse, at en konflikt vil betyde, at du får problemer med at levere i overensstemmelse med den indgåede aftale, anbefales det, at du straks tager kontakt til opdragsgiver, redegør for problematikken og foreslår at I finder en god fælles aftale om udskydelse af levering.
 • Hvis du kan forudse, at en konflikt vil betyde, at opdragsgiver får problemer med at levere i overensstemmelse med den indgåede aftale, bør du overveje, om det samlet set er i din og din virksomheds interesse at finde en fornuftig løsning på situationen- fx udskydelse af levering.


Selvstændig på offentlig overenskomst
Hvis du fortrinsvis er selvstændig, men er ansat til en bestemt opgave og arbejder for det offentlige, bliver du berørt af konflikten, hvis du er omfattet af en overenskomst og medlem af den overenskomstbærende organisation, der har varslet strejke, eller som arbejdsgiversiden har varslet i lockout.

Se evt. også: Bibeskæftigelse

Selvstændig – Konfliktramt arbejde?
Som medlem af DM må du ikke påtage dig konfliktramt arbejde på virksomheder, som er udtaget til strejke og lockout, uanset om du er selvstændig eller lønmodtager. 

Er du freelancer for det offentlige, skal du fortsætte med at arbejde fuldstændig som før konflikten. Dermed skal du fortsat udføre de aftalte opgaver. Men du må ikke begynde at løse andre typer af opgaver eller løse flere opgaver, end du normalt påtager dig.

Se også: Selvstændig – Hvad betyder konflikten?

SKAT og skattefradrag
DM rådgiver ikke om skat og skattemæssige forhold. Du skal selv kontakte SKAT, hvis du er i tvivl om, hvorvidt konflikten får konsekvenser for dine skattemæssige forhold. Det kan fx være, at du har et kørselsfradrag, som formodentlig ikke vil være gældende i de dage, hvor du ikke er i beskæftigelse på grund af konflikten.

Solidaritet med konfliktende medlemmer
Selv om du ikke selv er udtaget til konflikt er der en masse, som du og dine kolleger i fællesskab kan gøre for at støtte op om dem, som er udtaget til konflikt. Det er med til at gøre konflikten effektiv.

Alle sympatitilkendegivelser, læserbreve, fremmøder, hilsner og ”likes” er med til at give god energi til de konfliktudtagne. Det fortjener de – for lige nu tager de ”en for holdet”.

DM opfordrer til, at du på din arbejdsplads går sammen med kollegerne og får talt om, hvordan I helt konkret kan bakke op om konflikten.

DM’s hjemmeside vil løbende blive udbygget med konkrete aktiviteter og forslag til, hvad du og dine kolleger kan gøre.

Stillingsopslag
Stillingsannoncer fra arbejdsgivere på områder, der er ramt af konflikten, bliver i overensstemmelse med de enkelte organisationers regler mærket ved annoncering i akademikerorganisationernes medlemsblade.

Strejke
Strejkens formål er at få indgået en overenskomst. Strejke varsles ligesom blokade af arbejdstagernes organisationer med overenskomstmæssigt varsel over for én eller flere arbejdsgivere. Arbejdsnedlæggelser på områder, der ikke er varslet af organisationerne, er brud på hovedaftalen og kan medføre bod.

Studerende – Bachelor
Er du ansat i en bachelorstilling, vil du kunne blive omfattet af konflikt. Det gælder også selvom, du er studerende, og stillingen kan karakteriseres som en studenterstilling. Det afgørende er, det er en AC bacheloransættelse efter AC-overenskomst.

Studenterundervisere
Er du studenterunderviser og organiseret i SUL, skal du søge rådgivning hos SUL om, hvorvidt du er omfattet af konflikten.

Sygdom
Er du sygemeldt, når konflikten begynder, skal din arbejdsgiver udbetale løn under sygdom indtil det tidspunkt, hvor konflikten træder i kraft.

Under konflikten er din arbejdsgiver ikke forpligtet til at udbetale løn. I stedet kan du ansøge din bopælskommune om udbetaling af sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge. Hvis sygedagpengebeløbet er mindre end det beløb, du ville kunne få udbetalt som løn under sygdom, kan der udbetales supplerende konfliktunderstøttelse fra DM.

Bliver du raskmeldt under konflikten, kan du få udbetalt normal konfliktunderstøttelse fra dette tidspunkt. Ved raskmelding efter længerevarende sygdom anbefales det, at giver din arbejdsgiver meddelelse om det under konflikten.

Bliver du ramt af længerevarende sygdom i perioden, hvor der er konflikt, har du ikke hverken ret til løn under sygdom fra din arbejdsgiver eller sygedagpenge. Du skal i stedet anmode om normal konfliktunderstøttelse fra DM.

Sygdom, der indtræder under konflikten, skal du ikke melde til din arbejdsgiver, medmindre du deltager i (nød)beredskab.

Efter konfliktens ophør genopstår arbejdsgiverens forpligtelser i forbindelse med sygdom. Det forudsætter dog, at ansættelsesforholdet genoptages, og at du fortsat er sygemeldt. Når konflikten ophører, har du derfor som normalt pligt til at give besked til din arbejdsgiver om ny eller fortsat sygemelding.

Til toppenT
Tjenestemand under konflikt
Er du ansat som tjenestemand kan du ikke være omfattet af strejke/lockout, selvom dine overenskomstansatte kolleger er udtaget til strejke eller lockout. Det gælder for:

 • Tjenestemænd
 • Tjenestemandslignende ansat i henhold til særligt direktiv (fx tjenestemandslingende ansatte ved professionshøjskoler)
 • Ansatte i henhold til Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning
 • Ansatte på individuel kontrakt

Som tjenestemand er du forpligtet til at fortsætte dit normale arbejde. Arbejdsvægring er i strid med tjenestepligten, og er en tjenesteforseelse, som kan medføre disciplinære sanktioner.

Som tjenestemand skal du holde dig neutral i en konfliktsituation: Du skal påtage dig det arbejde, som du sædvanligt har beskæftiget dig med, ligesom dit sædvanlige arbejdstempo skal opretholdes. Du skal ikke påtage dig andet og mere arbejde.

Det arbejde, som skulle have været udført af overenskomstansatte, som er i strejke, må du som tjenestemand ikke udføre.

Tjenesterejser
Er du på tjenesterejse og bliver du ramt af konflikten, skal du afbryde tjenesterejsen og rejse hjem med første trafikforbindelse. Du skal som udgangspunkt bruge samme transportmiddel ved hjemrejsen, som du brugte på udrejsen.

Spørgsmålet om, hvem der skal dække eventuelle yderligere udgifter som følge af den ikke-planlagte afbrydelse af tjenesterejsen, er uafklaret. Det vil derfor i første omgang bero på en konkret forhandling. Det afgørende er, at du ikke selv skal dække udgiften.

Det anbefales, at du kontakter DM, hvis du er berørt af ovenstående.

Er du statsansat, og har du tungtvejende grunde til, at du ønsker at gennemføre en tjenesterejse under en konflikt, skal din arbejdsgiver kontakte Moderniseringsstyrelsen med begæring om, at der indgås en individuel friholdelsesaftale for dig. Moderniseringsstyrelsen skal herefter kontakte AC med henblik på at indgå sådan friholdelses aftale.

Hvis DM bliver kontaktet af AC med henblik på en sådan individuel friholdelsesaftale, vil DM i udgangspunktet se positivt på, at man genindtræder i stillingen med henblik på at gennemføre tjenesterejsen.

Tjenesteboliger
Har du som en del af dit ansættelsesforhold fået stillet en bolig til rådighed efter reglerne i funktionærlovens § 2, stk. 9, vil du i princippet kunne blive frataget retten til at bo i boligen som følge af, at ansættelsesforholdet formelt er ophørt i konfliktperioden.

Efter funktionærlovens § 2, stk. 10, kan en arbejdsgiver, når konflikt er varslet, varsle fraflytning af boligen med 4 ugers varsel svarende til de regler, der gælder for organisationernes varsling af konflikt over for arbejdsgiverparten.

Bemærk dog, at hvis konflikten forventes at blive kortvarig – dvs. under en måned - vil fraflytning slet ikke kunne nå at blive aktuel, uanset at arbejdsgiveren har varslet fraflytning af tjenesteboligen.

I forbindelse med afslutningen af en konflikt gælder desuden den såkaldte fortrædigelsesklausul. Den betyder, at du har ret til straks at genindtræde i dit tidligere ansættelsesforhold, når konflikten stopper, herunder også ret til straks at genindtræde i retten til at få en tjenestebolig stillet til rådighed.

Til toppenU

Udmeldelse
1. Før konflikt
Hvis du er udmeldt i perioden 1. oktober 2017og frem til 31. december 2017 kan du udtræde af DM på sædvanlig vis pr. 31. marts 2018. Du skal ikke betale engangsbeløb ved udtræden.

Hvis du er udmeldt i perioden 1. januar 2018 og indtil dagen før et konfliktvarsel kan du udtræde af DM på sædvanlig vis den 30. juni 2018. Men vær opmærksom på, hvad du er forpligtet til at betale.

Konfliktlån
Hvis du har været udpeget til strejke eller har været lockoutet og været berettiget til at modtage konfliktlån, vil du skulle indfri konfliktlånet, inden du udtræder af DM.

Engangsbeløb
Du skal betale engangsbeløb på max. kr. 9.600 ved udtræden af DM. Dette gælder dog ikke hvis du samtidig har været udpeget til strejke eller omfattet af en lockout og dermed været berettiget til konfliktlån. Hvis du samtidig med udmeldelsen har indmeldt dig i en anden overenskomstbærende organisation og bliver omfattet af deres konflikt, skal du heller ikke betale engangsbeløbet.

2. Under konflikt
Du kan ikke udmelde dig af DM, efter der er varslet konflikt. Reglen gælder også, hvis du er studerende og har akademisk arbejde. Du kan først udmelde dig af DM igen efter konflikten er afsluttet med de sædvanlige opsigelsesvarsler.

3. Efter konflikt
Du kan efter konflikten udmelde dig på sædvanlig vis, men vær opmærksom på, hvad du er forpligtet til at betale.

Konfliktlån
Hvis du har været udpeget til strejke eller har været lockoutet og været berettiget til at modtage konfliktlån, vil du skulle indfri konfliktlånet, inden du udtræder af DM.

Engangsbeløb
Du skal betale engangsbeløb ved udmeldelse på max. kr. 9.600. Du skal betale engangsbeløb, uanset om du også har modtaget et konfliktlån, som du skal indfri samtidig. Du er undtaget fra at betale engangsbeløb ved udmeldelse, hvis du er studerende, eller hvis du efterfølgende bliver pensioneret (og overgår til pensionistsektionen).

Udlandet
Se: Udstationerede

Udlændinge
Er du ansat i staten og er statsborger i et land uden for EU eller EØS, er du ikke omfattet af en eventuel konflikt.

OBS: Er du ansat på det kommunale eller regionale område, bør du kontakte DM for en nærmere afklaring af, hvordan du er stillet.

Udstationerede

 • Stat: Er du ansat på en statslig arbejdsplads, er du efter aftale mellem Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen ikke omfattet strejke og lockout, hvis du har fast tjenestested uden for Danmark, eller er etableret uden for Danmark på baggrund af længerevarende ophold. Aftalen omfatter både, hvis du opholder sig i udlandet, når en eventuel konflikt iværksættes - eller hvis du påbegynder dit ophold i udlandet under en eventuel konflikt.

 • Regioner og Kommuner: Opholder du dig uden for Danmark som følge af udstationering eller længerevarende arbejdsophold, kan du fortsat opholde dig på destinationen under en eventuel konflikt. Du må dog ikke udføre arbejde/forskning el. lign., som kan sidestilles med arbejde. Under konflikten modtager du ikke løn fra din kommunale/regionale arbejdsgiver i Danmark. I stedet har du adgang til konfliktlån fra DM efter de almindelige regler. Hvis du vælger at blive i udlandet under konflikten, er det dog vigtigt, at du undersøger, om din arbejdsgiverens forsikring dækker i perioden for konflikten. Hvis du som følge af konflikt får en ekstra udgift til dækning af ekstra forsikring, bør du hurtigst muligt kontakte DM, hvis du ønsker afklaring af mulighederne for eventuel økonomisk støtte.
Definitionen på en udstationering er en tjenesterejse, som varer mindst 28 dage på det samme sted, og hvor der overnattes på udstationeringsstedet.

Undervisningsassistenter
Undervisningsassistenter som aflønnes efter cirkulæret om timelønnet undervisning er ikke omfattet af konflikten.

Cirkulæret er ensidigt fastsat af ministeriet og er derfor ikke en aftale som DM – eller nogen anden organisation – er part i.

Uorganiserede?
Ikke-organiserede kolleger står uden for konflikten, så i princippet skal de møde på arbejde både under strejke og lockout. Derved svækkes effekten af konflikten, og det er derfor særligt vigtigt, at få alle kolleger med i Dansk Magisterforening, så vi sammen står stærkt.
Tillidsrepræsentanten har under en konflikt en meget vigtig opgave i at sørge for, at de uorganiserede kolleger, der går på arbejde, kun udfører deres egne opgaver, og ikke påtager sig konfliktramt arbejde.

Til toppen