Oftest stillede spørgsmål om OK18

Har du spørgsmål til overenskomstforhandlingerne, kan du kontakte DM på dmok18@dm.dk eller 38 15 66 00.
Se DM's telefontider
Læs også DM's konfliktvejledning

Hvornår kan en konflikt træde i kraft?

I forbindelse med OK18-forhandlingerne kan strejken tidligst træde i kraft den 4. april 2018.

Lockouten vil tidligst kunne træde i kraft den 10. april 2018.

Når en konflikt er varslet kan forligsinstitutionen beslutte, at forhandlingerne skal fortsætte med forligsmanden som mægler. Forligsmanden kan udsætte en varslet konflikt i to gange 14 dage. Derefter afgør parterne hver især, om de vil respektere en eventuel mæglingsskitse fra forligsmanden, eller de vil iværksætte konflikten.

Hvem er omfattet af en konflikt?

Det er kun DM-medlemmer, der er ansat på en offentlig akademisk overenskomst (AC-overenskomst), der er en del af konflikten.

Hvis arbejdspladsen udtages til konflikt, gælder det også for:

 • studerende, der er på AC-overenskomst
 • tidsbegrænset ansatte
 • ansatte i fleksjob eller med løntilskud
 • medlemmer med bibeskæftigelse på de konfliktramte områder

Hvad hvis jeg er arbejdsgiver?

Arbejdsgiveren skal gøre de ansatte opmærksom på, at de anses for at være omfattet af lockouten, hvis ikke de ansatte gør arbejdsgiveren opmærksom på andet. Arbejdsgiveren skal også give information til ansatte, der er sygemeldt, på barselsorlov eller af anden årsag er fraværende fra arbejdspladsen.

Hvem er ikke omfattet af en konflikt?

Nogle medarbejdergrupper er undtaget fra konflikten. Det gælder:

 • Egentlige chefer på et vist lønniveau. Det vil sige chefer med selvstændigt budgetansvar, personaleledelse og ansættelseskompetence, såfremt disse
  • mindst er i lønramme 36 på statens område
  • løntrin 50 på det kommunale/regionale område eller tilsvarende
 • Medlemmer, der er nødvendige for, at konflikten kan afsluttes
 • Medlemmer, som parterne aftaler at undtage fra konflikt, fx til nødberedskab på sygehuse
 • Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte
 • DM-medlemmer der ikke er ansat på en AC-overenskomst*

* Hvis du er medlem af DM og ansat på anden overenskomst end AC, skal du i princippet møde på arbejde under strejke og lockout. Du må kun udføre dine egne opgaver og ikke påtage dig konfliktramt arbejde.

Hvad med de uorganiserede?

Ikke-organiserede kolleger står uden for konflikten, så i princippet skal de møde på arbejde både under strejke og lockout. Derved svækkes effekten af konflikten, og det er derfor særligt vigtigt, at få alle kolleger med i DM, så vi sammen står stærkt. Tillidsrepræsentanten har under en konflikt en meget vigtig opgave i at sørge for, at de uorganiserede kolleger, der går på arbejde, kun udfører deres egne opgaver, og ikke påtager sig konfliktramt arbejde.

Hvad sker der under konflikten?

Når konflikten træder i kraft, skal du forlade din arbejdsplads. Og du må ikke befinde dig på din arbejdsplads, så længe konflikten varer. Dit ansættelsesforhold er under konflikten midlertidigt afbrudt, og derfor må du heller ikke lave noget arbejde hjemmefra.

Hvis du er med i konflikten, forventer DM, at du til gengæld for den økonomiske støtte deltager i de aktiviteter og arbejdsopgaver, som DM iværksætter i konfliktperioden.

Hvad med løn?

Hvis du er omfattet af konflikten, får du ikke løn, så længe konflikten varer. Til gengæld er du som medlem af DM berettiget til konfliktunderstøttelse fra DM i form af konfliktlån.

Læs mere om konfliktlån

Hvad med ferie?

Hvis du deltager i en strejke eller lockout på tidspunktet for din feries begyndelse, kan du desværre ikke begynde ferien (ferien starter ved tidspunktet for arbejdsdagens begyndelse den første feriedag). Der er nemlig her tale om en juridisk ’feriehindring’. Din ferie vil rent praktisk blive udskudt med ret til erstatningsferie.

Hvis du allerede har påbegyndt din ferie, når konflikten bliver iværksat, kan du fortsætte med at holde ferie. Og du har ret til at få løn udbetalt under ferien – også selvom den kommer til udbetaling under konflikten.

Hvad sker der efter konflikten?

En konflikt kan stoppe på tre måder:

 • Parterne bliver enige om et forlig
 • Parterne accepterer mæglingsforslag fra forligsinstitutionen
 • Regeringen griber ind og stopper konflikten ved lovgivning

Når konflikten er slut, skal du genoptage arbejdet på det tjenestested, du er ansat. Alle konfliktberørte medlemmer har krav på at indtræde i de samme arbejdsmæssige funktioner som før konflikten.