Leder i staten

Som leder i staten forhandler du i udgangspunktet selv din løn og dine vilkår. Men husk at få rådgivning om fx lønniveau og kontraktforhold af DM’s konsulenter.

Hvis du er ansat eller skal ansættes i en administrativ chefstilling i et departement, en styrelse, et direktorat eller tilsyn, bliver du kontraktansat.

En kontraktansættelse betyder, at du selv forhandler og indgår aftale med arbejdsgiver om dine løn- og ansættelsesvilkår, men at aftalen ligger inden for den centrale rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.

Se Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten

Kontakt altid DM og få rådgivning på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk, hvis du står foran en forhandling og aftale om kontraktansættelse.

DM kan også rådgive dig om løn ud fra statistikker for forskellige lederfunktioner i staten.

Løn, pension og tillæg

Din faste løn som leder består af en basisløn samt de tillæg, der ligger ud over basislønnen. Du kan både aftale tillæg, i forbindelse med at du bliver ansat, og senere i løbet af din ansættelse.

Den samlede løn er ikke begrænset af puljer, så du kan aftale et lønniveau afhængig af dine kvalifikationer, erfaringer, resultater m.v. 

Ud over den faste løn kan du indgå aftaler om engangsvederlag og resultatløn.

Pensionsbidraget følger det almindelige bidrag i overenskomsten på 17,1 pct. Du har dog mulighed for at aftale et højere pensionsbidrag.

Basislønnen og tillæg er pensionsgivende. Engangsvederlag og resultatløn er kun pensionsgivende, hvis det er en del af din individuelle aftale.

Satser for basisløn i staten

Lønramme Løntrin Løn pr. år
1. april 2016
35 48 454.206
36 49 485.879
37 50 536.665
38 51 610.628
39 52 670.446
40 53 750.174
41 54 845.930
42 55 953.312

Opsigelse og fratrædelse

Du har mulighed for at aftale et længere opsigelsesvarsel fra arbejdsgivers side, end det som gælder efter funktionærloven eller overenskomsten, dog maksimalt op til 12 måneder.

Hvis du bliver afskediget, har du krav på en en særlig fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsen udgør fire måneders løn efter et års ansættelse. Herefter forhøjes godtgørelsen med to måneders løn for hvert fulde ansættelsesår, dog maksimalt 12 måneders løn.

Vilkår i øvrigt

Som kontraktansat er du omfattet af gældende aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om fx barsel, adoption og omsorgsdage, ferie, børns sygedage samt senior- og fratrædelsesordninger.

Når du bliver ansat på kontrakt, vil du enten få en varig ansættelse eller blive ansat på åremålsvilkår – det vil sige tidsbegrænset. Ved ansættelse på åremålsvilkår gælder særlige vilkår for åremålstillæg, evt. tilbagegangsstilling, fratrædelsesbeløb og opsigelsesvilkår.

Se mere om åremålsansættelse

Bliver du ansat i en mindre chefstilling, som ikke kan indplaceres i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse, kan du blive indplaceret som chefkonsulent. Visse stillinger kan også være besat på tjenestemandsvilkår.